Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn.).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pani Elżbiety Kudełko, Dyrektor Przedszkola w Będzinie. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Pani Dyrektor.
W dalszej części obrad, Rada przyjęła Stanowisko Rady Gminy w Będzinie w sprawie poparcia działań dla Rady Gminy Kobylnica, która przyjęła uchwałę w dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko zostało przyjęte głosami 12:3.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
2) 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
4) w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019 dotyczącego budowy w ramach ZIT, drogi Borkowice – Kładno ;
6) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019, na zadanie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Będzino”;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy;
8) w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Będzino;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Będzino do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów;
10) w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.
Głos zabrała Pani Lucyna Parol Przewodnicząca komisji oświatowo – społecznej, która przedstawiła informację dotyczącą stanu placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy.
Następnie radni oraz sołtysi zgłosili szereg interpelacji, a Wójt Pan Broda przedstawił informację z działalności między sesjami.

Kolejna sesja odbędzie się 01.10.2018 r., a tematami jej będzie m.in. analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br., sytuacja w rolnictwie, stan inwestycji gminnych, założenia społeczno – gospodarcze do budżetu gminy na 2019 r., a z uchwał najpilniejsza będzie dotyczyła uchwalenia nowego statutu gminy. Zamiany spowodowane są wymogami ustawowymi.

Informację przygotowała
Insp. UG. Ewa Jaroniewska

[av_gallery ids=’171543,171544,171545,171546,171547,171548,171549,171550,171551′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-5edj96v’]