Dnia 17 września 2018 roku, odbyła się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn.). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pani Elżbiety Kudełko, Dyrektor Przedszkola w Będzinie. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Pani Dyrektor.

W dalszej części obrad, Rada przyjęła Stanowisko Rady Gminy w Będzinie w sprawie poparcia działań dla Rady Gminy Kobylnica, która przyjęła uchwałę w  dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko zostało przyjęte głosami 12:3. Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
  3. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
  4. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i  wykupu;
  5. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do  podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019 dotyczącego budowy w ramach ZIT,  drogi  Borkowice – Kładno;
  6. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do podjęcia zobowiązania finansowego na rok 2019 , na zadanie „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu gminy Będzino”;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy;
  8. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Będzino;
  9. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Będzino do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów;
  10. w sprawie nadania odznaki  „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Głos zabrała Pani Lucyna Parol Przewodnicząca komisji oświatowo – społecznej, która przedstawiła informację dotyczącą stanu placówek oświatowych i wychowawczych na terenie gminy. Następnie radni oraz sołtysi zgłosili szereg interpelacji, a Wójt Pan Broda przedstawił informację z działalności między sesjami.

Kolejna sesja odbędzie się  01.10.2018 r., a tematami  jej  będzie m.in.   analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br., sytuacja w rolnictwie, stan inwestycji gminnych , założenia społeczno – gospodarcze do budżetu gminy na 2019 r., a z uchwał najpilniejsza będzie dotyczyła uchwalenia nowego statutu gminy. Zamiany spowodowane są wymogami ustawowymi.