Informacja z XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Dnia 24 września 2018 roku, odbyła się XLVII sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn.). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie Pan Przewodniczący powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy , gdyż zaistniała konieczność podjęcia uchwał związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Dobiesławcu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr  XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025,
  4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w październiku. Tematy:  założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok, sytuacja w rolnictwie, stan inwestycji gminnych.

opublikowano 26 września 2018