Informacja z XV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 lutego 2016 roku, odbyła się XV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Głównym tematem sesji było sprawozdanie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2015 roku. Sprawozdanie przedstawiła insp. UG Pani Teresa Dębiec. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, na terenie Gminy Będzino;

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino;
6) w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
7) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Mścicach;
8) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2016;
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzino, a Krajową Izbą Gospodarczą, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „E-OBYWATEL NOWE UMIĘJETNOŚCI CYFROWE” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w marcu 2016 r., a tematem jej będzie m.in. stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. A także informacja Gminnego Zakładu Komunalnego z działalności w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’9643,9644,9645,9646,9647′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-36md3u’]

opublikowano 26 lutego 2016