Informacja z XV sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 3 lutego 2012 roku, odbyła się XV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Pana Andrzeja Nożykowskiego , porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami. Sołtysi oraz radni na sesji zgłosili szereg problemów do realizacji, głównie dotyczących stanu dróg na terenie Gminy.

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili plany pracy na rok bieżący ponadto realizując kolejny punkt obrad, Pani Teresa Dębiec przedstawiła sprawozdanie Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych z działalności w 2011 roku.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie uchwalenia planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino;

2) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 2012 – 2016;

3) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych.

Pan Przewodniczący Rady zwrócił szczególną uwagę na uchwałę w sprawie planu usuwania azbestu. Informacji na ten temat udzielają :Pani Sylwia Halama oraz Pani Janina Litwin-Jakuć Tel. do sekretariatu 94–3162-530.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino w zakładce uchwały Rady Gminy.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec lutego, a tematem jej będą sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego, a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

WÓJT GMINY BĘDZINO

HENRYK BRODA

opublikowano 8 lutego 2012