Informacja z XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 6 czerwca 2012 roku, odbyła się XX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni zgłosili szereg problemów do realizacji głównie związanych ze stanem dróg na terenie gminy.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Rada Gminy, po wysłuchaniu opinii komisji Rady, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r., a następnie w sposób jednogłośny udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  1. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
  2. zmiany uchwały intencyjnej Nr XVIII/130/12 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 marca 2012r  w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
  3. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (obr. Dobrzyca);
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na drogę (obr. Dobrzyca).

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się na koniec czerwca, a tematem jej będzie stan inwestycji gminnych oraz wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

HENRYK BRODA

opublikowano 8 czerwca 2012