Informacja z XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 czerwca 2016 roku, odbyła się XX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematami sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie była wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych, podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 oraz sprawozdanie z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, dla Gminy Będzino na lata 2012–2032.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3)
w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację  zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 351 8Z Mączno – Popowo, nr 352 3Z  Popowo – Parnowo – Laski – Dunowo oraz nr 352 9Z na odcinku Dunowo – Niedalino;
4) w sprawie  przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Będzino;
5) w sprawie przyjęcia Strategii   Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016 – 2022;
6) w sprawie zmiany terminu likwidacji Straży Gminnej w Będzinie;
7) w sprawie zawarcia z Gminą Mielno porozumienia międzygminnego w przedmiocie dowożenia do szkół na terenie Gminy Będzino uczniów mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mielno;
8) w sprawie zawarcia z Gminą Mielno porozumienia  między gminnego w zakresie  lokalnego transportu zbiorowego;
9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) w sprawie regulaminu czystości i porządku w gminach;
11) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się we wrześniu 2016 r. , a tematem jej będzie m.in. analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI