INFORMACJA Z XXIII SESJI VI Kadencji RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 12 października 2012 roku, odbyła się XXIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni zgłosili szereg problemów do realizacji.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji było omówienie sytuacji w rolnictwie oraz stan realizacji inwestycji gminnych. Informacje przedstawili Pani K. Polańczyk oraz Pan H. Lubocki. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili swoje informacje na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2011 r. Skarbnik Pani I. Dondajewska przedstawiła założenia społeczno – gospodarcze na rok 2013. Istotnym pkt obrad była informacja na temat planowanej reorganizacji pracy policji na terenie Gminy Będzino przy udziale Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie Pana Krzysztofa Szelonga. Informacja, o zamiarze likwidacji Posterunku Policji w Będzinie wzbudziła duży protest pośród uczestników sesji. Rada Gminy została zobligowana do wystosowania pisemnego protestu w tej sprawie i wystosowania go do odpowiednich władz i mediów.

W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1)     nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchomino i Strachomino;

2)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obrębie ewidencyjnym Śmiechów;

3)     uchylenia uchwały z dnia 24 listopada 2004r. Nr XX/153/2004 Rady Gminy w Będzinie w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, z podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino;

4)     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;

5)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej infrastrukturą podziemną stanowiąca drogę (część ul. Jarzębinowej).

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w miesiącu listopadzie, a tematem jej będzie uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013.

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

HENRYK BRODA

opublikowano 16 października 2012