Informacja z XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 26 maja 2017 roku, odbyła się XXX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było :

  • ład , porządek i bezpieczeństwo (raport komendanta policji) – przedstawił nadinsp. Arkadiusz Rumiński wraz ze swoim z-cą Marcinem Pilarczykiem;
  • ochrona PPOŻ – raport przestawił Komendant Gminny Ochrony POPOŻ kapitan Krzysztof Szczur
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 –

Rada Gminy w Będzinie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. , raport z realizacji strategii Gminy Będzino – przedstawiła Pani Sylwia Halama kierownik wydz. OA. UG Będzino.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
  3. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino;
  4. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Będzino do 2022 roku”.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w czerwcu 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. stan inwestycji gminnych, podsumowanie roku szkolnego oraz wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski