Informacja z XXX sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 22 maja 2013 roku, odbyła się XXX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Zgodnie z Haromonogramem Pracy Rady Gminy tematem głównym sesji był „ład, porządek, ochrona PPOŻ – raport Komendanta Ochrony PPOŻ oraz informacja z działalności Straży Gminnej. W związku z tym w sesji udział wzięli Pan Mirosław Pender Komendant KMPSP w Koszalinie, Pan Krzysztof Szczur Komendant Gminny, Pan Marek Pacek Prezes OSP Mścice, Pan Aleksander Woźnicki Prezes OSP Będzino, zaproszenie również otrzymał Pan Waldemar Szczur Prezes OSP Dobrzyca. Obecny był także Pan Krzysztof Płachta Komendant SG w Będzinie. Komendant Komisariatu KM w Koszalinie Pan Artur Lachowicz przedstawił krótką informację na temat funkcjonowania policji, po reorganizacji na terenie Gminy Będzino.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

 Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

 1)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ;

2)      uchwała intencyjna sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2014 rok, dotyczącego budowy budynku socjalno – magazynowego w miejscowości Podamirowo;

3)      wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok;

4)      zmiany wysokości diet dla sołtysów Gminy Będzino;

5)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych;

6)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu;

7)      ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy, jak również nauczycieli  realizujących w ramach etatu zajęcia, o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  Gminę Będzino.

 Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 Kolejna sesja odbędzie się w czerwcu , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i absolutorium dla Wójta Gminy, ponadto wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 24 maja 2013