Dnia 30 czerwca 2017 roku, odbyła się XXXI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było:

 • podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 – informację przedstawił  P. Tomasz Wirkus;
 • wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych – informację GOK przedstawiła P. Anna Janiuk i inf. szkół i przedszkoli  P. Tomasz Wirkus;
 • sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2016 – przedstawiła P. Agnieszka Kwiatkowska;
 • stan przygotowań inwestycji gminnych – przedstawiła P. Anna Pietkowska.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
 2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
 3. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok obrachunkowy 2018;
 4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
 5. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli;
 6. w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032;
 7. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino;
 8. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino;
 9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach oraz nadania mu Statutu;
 10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;
 11. w sprawie przyjęcia regulaminu Przystani w Podamirowie;
 12. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Przystani w Podamirowie.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w sierpniu 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. analiza wykonania budżetu za I półrocze br.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’14832,14833,14834,14835,14836,14837,14838,14839,14840,14841,14842,14843,14844′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-uini19′]