INFORMACJA Z XXXII SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 29 lipca 2013 roku, odbyła się XXXII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

 1)      w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino;

Skarbnikiem Gminy Będzino została Pani Patrycja Woltmann.

2)      w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za  inkaso i terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Będzino;

3)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej;

4)      w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie;

5)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Stoisławiu;

6)      w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach Gmina Mielno.

Rada wyraziła sprzeciw przeciwko budowie elektrowni atomowej.

 

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 2 sierpnia 2013