Informacja z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 września 2017 roku, odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali widowiskowej Domu Ludowego w Tymieniu.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji , zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, którą przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann. Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening  samodzielności w gminie Będzino”;
 2. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przystani w Podamirowie;
 3. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Przystani w  Podamirowie;
 4. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2017 –  2019;
 5. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Będzino;
 6. w sprawie przejęcia przez Gminę Będzino od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna, w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6”;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
 8. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2017;
 9. w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
 10. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018 , na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice;
 11. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej, o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec września 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji, omówienie sytuacji w rolnictwie oraz stan realizacji inwestycji gminnych.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’155545,155547,155549,155551,155555,155557,155559,155561,155563,155565,155567,155569,155571,155573,155575,155577′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-8vbks5z’]

opublikowano 12 września 2017