Informacja z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dnia 11 marca 2013 roku, odbyła się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Na początku sesji odbyła się miła uroczystość związana z przypadającym właśnie 11 marca Dniem Sołtysa. Z tej okazji życzenia wszystkim sołtysom złożył przybyły na sesję senator RP Pan Piotr Zientarski, który wręczył także „Poradnik sołtysa” natomiast władze  naszej Gminy wręczyły sołtysom kwiaty, życzenia oraz upominki w postaci parasoli z logo Gminy.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematami wynikającymi z harmonogramu Pracy Rady Gminy było sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z działalności w 2013 roku – sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Aneta Piszer. Kolejny temat, to informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2013 roku , która przedstawił Kierownik Zakładu Pan Andrzej Nowak oraz sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032 przedstawiła Pani Janina Litwin –Jakuć pracownik UG.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

2)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2015 rok;

3)      wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

4)      bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości;

5)      przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodzino na lata 2014 – 2016;

6)      ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o  różnym wymiarze godzin w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino;

7)      wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu koszalińskiego.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

[nggallery id=117]

 

opublikowano 14 marca 2014