Dnia 14 listopada 2017 roku, odbyła się XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, pisemnym porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolna trybunę z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym. Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
 2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
 4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy  Będzino;
 5. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych;
 6. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 7. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy  Będzino;
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, w  ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzycy;
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, w  ośmioletnią Szkołę Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie;
 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach; 
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, w ośmioletnią  Szkołę Podstawową im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu;
 12. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu na rok 2018.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

 

[av_gallery ids=’168060,168061,168062,168063,168064,168065,168066,168067,168068,168069,168070,168071,168072′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-kb7wjc’]

opublikowano 16 listopada 2017