INFORMACJA Z XXXV SESJI VI kadencji RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 7 listopada 2013 roku, odbyła się XXXV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było uchwalenie podatków na rok 2014.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

1)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

2)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 r.;

3)    określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 r.

4)    obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok;

5)    uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”;

6)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek  samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych;

7)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień;

8)    projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Będzino;

9)    wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;

10) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pod koniec obrad Radni wysłuchali wystąpienia przedstawicieli Gminy Mielno, w sprawie lokalizacji oraz budowy elektrowni atomowej w Gąskach.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

 

Kolejna sesja odbędzie się na początku grudnia, a tematem jej będzie m.in. pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2014.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 8 listopada 2013