Informacja z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 listopada 2013 roku, odbyła się XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było omówienie projektu budżetu na rok 2014.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

1) uchwalenie Harmonogramu Pracy w Rady Gminy w Będzinie na rok 2014;

2) wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa dotyczącego realizacji projektu pn. „Partnerstwo Samorządów  Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” oraz zabezpieczenia środków –wymaganego wkładu własnego  w budżecie Gminy Będzino na rok 2015;

3) zmiany uchwały Nr XXXI/214/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu;

4) zmiany uchwały Nr XXXI/215/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych;

5) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

6) założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 Kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 r., a tematem jej będzie uchwalenie budżetu gminy na rok 2014.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

opublikowano 3 grudnia 2013