Dnia 15 stycznia 2018 roku, odbyła się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Na wniosek Wiceprzewodniczącego RG Pana Adama Gołębiewskiego, z porządku obrad wycofany został projekt uchwały dot. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Będzinie i nadania jej statutu. Projekt zostanie raz jeszcze przeanalizowany i bardziej uszczegółowiony. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy przedstawili plany pracy swoich komisji na rok 2018. Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 , na terenie Gminy Będzino;
4) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania  rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w lutym 2018 roku , a tematami  jej  będzie m.in. sprawozdanie Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’168612,168613,168614,168615,168616,168617,168618,168619,168620,168621,168622,168623,168624′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-7useixv’]