Informacja z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 stycznia 2013 roku, odbyła się XXXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów- największy problem o tej porze roku stanowią drogi. Wójt podziękował wszystkim  za wszelkie sygnały dotyczące stanu dróg i powiedział, że Gmina , w miarę możliwości zrobi wszystko, by drogi były przejezdne, ale liczy także na wyrozumiałość mieszkańców, współpracę i wzajemną pomoc w sytuacjach szczególnych .

Ponadto Wójt Pan Broda zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”. Tym razem chodzi o przyznanie odznaki dla Pan Jana Kowalskiego mieszkańca Smolna, który 4 lutego obchodzić będzie setne urodziny, a ponadto jest naszym mieszkańcem od roku 1945. Specjalna informacja na ten temat będzie opublikowana osobnym artykułem.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

2) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2014 r.;

3) przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”(dla Pana Jana Kowalskiego);

4) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnej umowy dzierżawy;

5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego  dodatku energetycznego;

6) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów, udzielona na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola”;

7) podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin, w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

8) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności oraz przeniesienie praw własności nieruchomości – działek powstałych po podziale działki 60/1 położonych w Będzinie, zmianę  udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i ustanowienia służebności nieodpłatnie;

9) zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2014 rok Nr XXXVII/252/13 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2013 r.;

10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014 – 2025 praz przyjęcia obowiązujących przepisów określających wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki  samorządu terytorialnego;

11) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec  lutego, a tematem jej będzie sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2013 r. oraz informacja z działalności GZK w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

opublikowano 3 lutego 2014