Temat bieżącego utrzymania dróg, aplikowania o nowe fundusze w związku z ich remontami, to jeden z priorytetów samorządu w Gminie Będzino. Wszyscy wiemy bowiem doskonale, że dobra sieć drogowa, nawierzchnie pozbawione złych nawierzchni lub dziur ułatwiają życie mieszkańcom.
Oczywiście, remonty dróg nie są procesem, który da się zrealizować natychmiast, nie mniej poczyniono już w tym kierunku pewne kroki, których efekty niebawem będzie można zauważyć.

Niedawno Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama odbyła spotkanie ze Starostą Powiatu Koszalińskiego, Marianem Hermanowiczem oraz Wicestarostą, Tomaszem Tesmerem. Rozmawiano o bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w gminie. Jednym z tematów była droga z Będzina na Sarbinowo, która ma być wpisana jako inwestycja do wieloletniej prognozy finansowej powiatu. W najbliższej przyszłości więc będziemy mogli cieszyć się tą długo oczekiwaną przez mieszkańców drogą. Również droga Kiszkowo- Sarbinowo będzie realizowana w gminie do odcinka mostku w Kiszkowie- gmina wspiera powiat w realizacji tej inwestycji kwotą 100 tys.zł. Realizacja tego zadania ułatwi życie mieszkańcom. Natomiast w kwietniu planowane są naprawy dróg.

Temat “drogowy” był również poruszany na ostatniej, 74. sesji Rady Gminy Będzino.- Temat dróg jest zawsze tematem poważnym i trudnym do realizacji, a szczególnie wiąże się to z brakiem środków. A potrzeb jest bardzo dużo. Każda droga jest ważna, nie ważne czy tam mieszka jeden mieszkaniec, czy jest ich więcej.- stwierdziła podczas obrad Wójt Sylwia Halama. Wymieniła też zamierzenia inwestycyjne dotyczące dróg. W tym roku ukończono 3 zadania inwestycyjne. Oba z nich dotyczyły utwardzenia kruszywem dróg w miejscowości Pleśna, prowadzących do terenów inwestycyjnych. Trzecim zadaniem była przebudowa drogi w miejscowości Dworek.

Najbliższe zadania inwestycyjne:

Zadania ukończone

Utwardzenie kruszywem dwóch dróg gminnych w Pleśnej

Zadanie nr 1 o wartości: 151.946,32 zł (Wykonawca: Eko-Trans Adam Kołodziejczyk). Inwestycja obejmowała utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 81/1 tj. za terenami wojskowymi w części miejscowości Pleśna dostępnej od strony Łopienicy. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kruszywa o szerokości 3,0 oraz 5,0m o długości łącznej 268m.

Zadanie nr 2 o wartości: 203.083,65 zł (Wykonawca: Eko-Trans Adam Kołodziejczyk). Inwestycja obejmowała utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych prowadzących do terenów inwestycyjnych rozpoczynających się naprzeciwko Ośrodka Wczasowego Pleśna Park. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kruszywa o szerokości 3,5 oraz 4m o długości łącznej 557m.

Przebudowa drogi w miejscowości Dworek

Inwestycja o wartości 219.000,00 zł (Wykonawca: Aqua-Bud Patryk Kucharski) obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt żelbetowych ażurowych typu Jomb na odcinku prowadzącym do posesji mieszkalnych Dworek 8-10 o długości 279m. Zadanie zakładało wykonanie drogi jednopasowej o szerokości ok 3,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego oraz wjazdami do posesji.

Zadania przed realizacją

Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino – etap I (Przebudowa drogi w Tymieniu)

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Tymień od połączenia z drogą krajową nr 11 w kierunku miejscowości Strachomino na odcinku ok. 1,0km.

Zakres robót: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi na całym odcinku o szerokościach: 6,0m – pierwsze 580m, 5,0m – kolejne 120m, 3,5m z mijankami zwiększającymi szerokość do 5,5m – końcowy odcinek. Ponadto na całym odcinku planowana jest budowa chodników o szerokościach 1,5m oraz 2,0m.

Szacunkowa, zaktualizowana wartość robót według kosztorysu: 2,4 mln

Wartość robót po I przetargu: 2,94 mln

I przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został unieważniony. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie II przetarg. Wysokość dofinansowania z programu Polski Ład: 1,96 mln. Przewidywany okres realizacji: 9 miesięcy

Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino – etap II (Przebudowa drogi w Strachominie)

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w m. Strachomino od połączenia z drogą powiatową nr 3327Z w kierunki m. Tymień do połączenia z wiaduktem nad drogą ekspresową S6 o długości ok. 2,1 km.

Zakres robót: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w układzie jednopasowym o szerokości 3,5m z mijankami zwiększającymi miejscowo szerokość do 5,0m

Szacunkowa wartość robót: 3,96 mln

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie na Budowę lub modernizację dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2,52 mln

Wniosek znajduje się na liście rankingowej i jest rekomendowany do dofinansowania. Umowy o dofinansowanie podpisywane będą po przeprowadzeniu procedur weryfikacji i poprawek we wnioskach.

Przewidywany okres realizacji: do końca 2024r. Realizacja zadania planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni dróg łączących miejscowości: Słowienkowo (od dowiązania drogowego do wiaduktu nad S6), Dobrzyca (do drogi powiatowej nieopodal sklepu spożywczego ABC), Wierzchominko (do istniejącej drogi w płyt drogowych), Komory (od rozgałęzienia w kierunku Komory 7-10) z płyt żelbetowych, ażurowych typu Jomb jednopasowej o szerokości ok. 3m wraz z mijankami zwiększającymi szerokość do 5m oraz z obustronnymi poboczami. Łączna długość dróg do przebudowy to ok. 5 km. Gmina posiada opracowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków przewidzianych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnicznej.

Szacunkowa wartość robót: 3 554 239,38 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: w ostatnich latach poziom dofinansowania stanowił około 50% wydatków kwalifikowanych.

Przewidywany okres realizacji: do końca 2023r.

Przebudowa drogi Strzeżenice – Kazimierz Pomorski

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice (część zachodnia) od torów kolejowych do połączenia z DK11 na odcinku o długości 2,6km. Zakres planowanej realizacji obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,5m wraz z chodnikiem zlokalizowanym w terenie zabudowanym, przebudowę zjazdów oraz budowę oświetlenia. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie do lipca br.

Przewidywany okres realizacji: lata 2024 – 2025

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze ogłaszanym w 2023r.

Przebudowa dróg prowadzących do gruntów leśnych w miejscowości Smolne

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy istniejących trzech odcinków dróg szutrowych prowadzących w kierunku gruntów leśnych: drogi prowadzącej w kierunku posesji 34-40, drogi prowadzącej w kierunku posesji 30-33 (przy placu zabaw) oraz łącznika pomiędzy tymi drogami o łącznej długości 840 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych, ażurowych typu jomb o szerokości podstawowej blisko 3,0m z mijankami zwiększającymi szerokość do 5,0m.

Gmina posiada opracowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszu leśnego.

Szacunkowa wartość robót: 840 000,00 zł (wartość kosztorysowa 730 tys. zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania: 756 000,00 zł

Przewidywany okres realizacji: do końca 2023r.

Uwaga: w ramach funduszu leśnego złożono również wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w Stoisławiu (droga do posesji Stoisław 4-6) jednak został on odrzucony. Również na realizację tego zadania gmina posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową.

Przebudowa drogi do banku w Będzinie

W ramach zadania planowane jest wykonanie ostatniego etapu przebudowy drogi prowadzącej do banku. Ostatni odcinek o długości około 120m planowany jest do wykonania w technologii bitumicznej o takiej samej szerokości jak istniejąca jezdnia.

Szacunkowa wartość robót: 200 tys. zł

Realizacja do końca: 2023r.

Zakładane współfinansowanie ze strony podmiotów trzecich

Realizacja nastąpi po przyjęciu zgłoszenia remontu drogi w Starostwie Powiatowym w Koszalinie oraz po przygotowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej.

Remont drogi w Będzinie – droga do zakładów piekarniczych Bajgiel

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu istniejącej drogi w Będzinie prowadzącej do zakładów piekarniczych Bajgiel na odcinku o długości ponad 800m. Remontowana droga rozpoczyna się w miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 11, następnie prowadzi przez wschodnią część tzw. pętli i kończy się za wjazdem do Bajgla. Szerokość jezdni pozostanie bez zmian. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów.

Gmina posiada opracowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowa wartość robót: 2 439 491,65 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 50%-80% kosztów kwalifikowanych, 50% tj. 1 219 745,83 zł

Przewidywany okres realizacji: do końca 03.2024r.

Remont drogi w Komorach

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu istniejącej drogi w Komorach na odcinku o długości blisko 300m. Remontowana droga rozpoczyna się w miejscu zakończenia odnowionej w poprzednich latach nawierzchni bitumicznej, o kończy się na rozwidleniu w kierunku posesji Komory 7-10 tj. w miejscu gdzie rozpoczyna się zakres układania nawierzchni drogi z płyt jumbo). Szerokość jezdni pozostanie bez zmian.

Gmina posiada opracowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szacunkowa wartość robót: 292 831,81 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 50%-80% kosztów kwalifikowanych, 50% tj. 146 415,91 zł

Przewidywany okres realizacji: do końca 2023r.