Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Zadanie pn.: „Remont drogi nr 100023Z w Będzinie” realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/R/40/2023-1 z dnia 11.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 961 241,85 zł
Koszt całkowity zadania: 1 922 483,71 zł
Wykonawca: ONDE S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 40

Opis zadania:

Zadanie pn. ”Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie” obejmuje przebudowę odcinka drogi publicznej nr 100023Z łączącej miejscowości Wierzchomino i Będzino o długości około 450mb rozpoczynającego się od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w centrum miejscowości Będzino. Na chwilę obecną przedmiotowa droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych kroków zmierzających do jej przebudowy. Istniejąca droga dalece odbiegają od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Jej jezdnia na prawie całym odcinku z znaczny sposób odbiega od wymaganej szerokości 5,0m – na chwilę obecną w większości jest to szerokość 3,5-4,0m pomimo dwukierunkowego ruchu. Ponadto na nawierzchni znajdują się liczne wyboje, koleiny i spękania, a w okresach deszczowych z uwagi na brak normatywnych spadków zalegają tu znaczne ilości wody opadowej. Ponadto, blisko 50letni chodnik znajdujący się przy przedmiotowej drodze nie stwarza możliwości dla bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych, a przy znacznym odcinku nie występuje on w ogóle.

Droga będąca przedmiotem wniosku ma kluczowe znaczenie spośród dróg gminnych w miejscowości Będzino. Przy przedmiotowej drodze znajdują się niezwykle istotne obiekty użyteczności publicznej, ważne szczególnie dla osób wykluczonych społecznie. Obiektami tymi są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, odwiedzany każdego dnia przez mieszkańców całej gminy potrzebujących wsparcia i pomocy; Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością oraz mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością. Ww. obiekty to ośrodki wsparcia, które powstały w celu budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowania do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są one przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Obiekty takie co do zasady zapewniać powinny przyjazną i pozbawioną barier przestrzeń publiczną, czego niestety przedmiotowa droga nie zapewnia. Osoby te powinny mieć możliwość skorzystania z instytucji publicznych takich jak: urząd gminy czy ośrodek zdrowia a przy tak fatalnym stanie chodników przy drodze, zwłaszcza osoby ze szczególnymi potrzebami nie mogą poruszać się w sposób bezpieczny. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, podkreślić należy że realizacja przedmiotowej inwestycji w zdecydowany sposób przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Będzino. Ponadto przy drodze nr 100023Z znajduje się największa w regionie piekarnia. Niestety aktualne warunki drogowe (zdewastowana nawierzchnia, ograniczenie tonażowe) nie pozwalają na pełne wykorzystanie jej potencjału gospodarczego. Poza ww. podmiotem, przy przedmiotowej drodze prowadzonych jest jeszcze kilka niewielkich działalności gospodarczych. Wykonanie bezpiecznej drogi o wymaganych parametrach z całą pewnością przyczyni się więc do wyrównania potencjału społeczno-gospodarczego w tym obszarze.

Projektowany układ drogowy będzie również kolejnym krokiem do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie Będzino, przyczyniając się do spójności terytorialnej województwa. W aspekcie tym szczególne znaczenie ma połączenie przedmiotowej drogi publicznej z drogą krajową nr 11 oraz fakt, że odcinek stanowiący przedmiot wniosku jest częścią drogi publicznej łączącej miejscowości Będzino z miejscowościami Wierzchomino i Wierzchominko. Przedmiotowa droga pozwala mieszańcom ww. miejscowości dostać się do siedziby gminy pokonując trasę znacznie krótszą niż w przypadku jazdy po drogach powiatowych i drodze krajowej.

 • Konstrukcja – jezdnia KR2 (w miejscu istniejącej jezdni)

5cm w. ścieralna beton asfaltowy AC11S
7cm w. podbudowy beton asfaltowy AC15P
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

 • Konstrukcja – jezdnia KR2 (w miejscu poszerzenia)

5cm w. ścieralna beton asfaltowy AC11S
7cm w. podbudowy beton asfaltowy AC15P
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

 • Konstrukcja – wyniesione przejście dla pieszych, wyniesione progi

8 cm Betonowa kostka brukowa czerwona

3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

 • Konstrukcja chodnika

8 cm Betonowa kostka brukowa szara
3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

 • Konstrukcja zjazdów

8 cm Betonowa kostka brukowa grafitowa
3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

____________________________________________________________________________________

Zadanie pn.: „Remont drogi nr 100021Z w Komorach” realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/R/41/2023 z dnia 13.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 111 034,14 zł
Koszt całkowity zadania: 222 068,28 zł
Wykonawca: Aqua-Bud Patryk Kucharski, 039 Biesiekierz, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice

Opis zadania:

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi publicznej nr 100021Z łączącej miejscowości Będzino i Dobrzyca na odcinku o długości blisko 0,3km. Remontowana droga rozpoczynają się ok. km 1+500 ww. drogi publicznej tj. w miejscu zakończenia odnowionej w poprzednich latach nawierzchni bitumicznej, o kończy się na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 39 obręb Komory. Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych kroków zmierzających do jej remontu, na asfalcie występują spękania siatkowe, ubytki kruszywa i warstwy ścieralnej oraz krawędzi jezdni. Stan poboczy: zły, wymagane jest całkowite odtworzenie poboczy. W ramach zadania zamontowane zostanie nowe oznakowanie pionowe. Pozostała trwałość zmęczeniowa drogi jest niewystarczająca dla jej dalszego użytkowania bez przeprowadzenia zabiegów remontowych. Nośność nawierzchni jest niewystarczająca do przeniesienia znacznych obciążeń generowanych przez intensywny ruch m.in. ciężkiego sprzętu rolniczego po przedmiotowej drodze.

Wybór typu zabiegów remontowych: z uwagi na stwierdzone uszkodzenia nawierzchni tj. m.in. powierzchnię pokrytą spękaniami na powierzchni ponad 10% oraz znaczne ubytki w warstwie ścieralnej, przyjęto technologię remontu polegającą na wymianie warstw nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej.

 • Konstrukcja – jezdnia

4cm w. ścieralna beton asfaltowy
5cm w. wyrównawcza/wiążaca beton asfaltowy
Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu

 • Konstrukcja – pobocze

15cm kruszywo łamane 0/63 stablilizowane mechanicznie

____________________________________________________________________________________

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/105/2024 z dnia 11.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 10 355 825,90 zł
Koszt całkowity zadania: 5 177 913,95 zł
Wykonawca: w trakcie postępowania

Opis zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi publicznej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski, na odcinku o długości ok. 2,6 km, tj. od torów kolejowych (tuż przy skrzyżowaniu z droga powiatową nr 3509Z Mścice – Mielno) przez miejscowość Strzeżenice – do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (bez przebudowy skrzyżowania).

Droga objęta wnioskiem w znaczący sposób prowadzić będzie do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie prowadząca do spójności terytorialnej na obszarze województwa oraz do rozwiązania istniejących aktualnie problemów komunikacyjnych związanych ze zbyt dużym sezonowym natężeniem ruchu na drogach wyższego rzędu, z którymi łączy się droga gminna nr 100019Z, to jest: na drodze powiatowej nr 3509Z (na odc. Mścice – Mielno) oraz na drodze krajowej nr 11 (na odc. Mścice – Łekno), które dalej prowadzą do drogi ekspresowej S6. Powstanie alternatywnej trasy przejazdu pozytywnie wpłynie na odciążenie układu komunikacyjnego oraz na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że tak kiepski dojazd do położonych wzdłuż trasy nieruchomości ogranicza możliwości wykorzystywania potencjału terenu inwestycji. Projektowana droga ma za zadanie przede wszystkim obsługę ruchu generowanego przez budownictwo mieszkaniowe, miejsca noclegowe oraz sezonowego ruchu turystycznego. Realizacja inwestycji poprzez zapewnienie bezpiecznego i dogodnego dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze w ogromnym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy od lat zgłaszają potrzebę modernizacji drogi. Ponadto dzięki budowie drogi wyrównany zostanie potencjał społeczno-gospodarczy na terenie planowanych działań. W znacznej części nieruchomości położonych na obszarze inwestycji prowadzona jest działalność gospodarcza. Poprzez połączenie projektowanej drogi z drogami wyższego rzędu, mieszkańcom i turystom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do miejsca zamieszkania i wypoczynku, do lokalnych firm handlowych i usługowych oraz do obiektów użyteczności publicznej, co również przedłoży się na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego. Projekt jest w pełni zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino.

Projektowana jezdnia drogi w m. Strzeżenice posiadać będzie szerokość 5,5,00m tj. 2 pasy ruchu po 2,75 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano na terenie zabudowanym chodnik o szerokości 1,80 m (+ strefa bezpieczna 0,55 m) oraz pobocza utwardzone i/ lub gruntowe o szerokości 0,75m. Zjazdy na posesje będą miały szerokość dostosowaną do istniejących

 • Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

 • Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji z warstwą przeciwspękaniową)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;
warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej, wstępnie przesączoną asfaltem;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

 • Jezdnia, dojazdy- nawierzchnia bitumiczna (na istn. konstrukcji)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;
warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej, wstępnie przesączoną asfaltem;
min. 4,0cm- warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70 KR 1-2;
istn. konstrukcja po frezowaniu profilującym;

 • Chodnik, strefa bezpieczeństwa- naw. z kostki betonowej

8,0 cm- kostka betonowa (koloru czerwonego- 4 pierwsze rzędy wzdłuż jezdni, pozostała część – kostka koloru szarego)
3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa
15,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
15,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

 • Zjazd, pobocze utwardzone- naw. z kostki bet. koloru czerwonego

8,0 cm- kostka betonowa koloru czerwonego;
3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;[jeśli występuje] przepust PEHD fi400 (zasypka z piasku);
15,0cm- ława z mieszanki związanej hydraulicznie C8/10;

 • Zjazd- naw. bitumiczna

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;
8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;
22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

 • Pobocze, zieleń drogowa

15,0cm- warstwa ziemi urodzajnej obsianej nasionami traw

Lista zasłużonych