Tytuł projektu: Budowa budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn-warsztat) z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie

Nazwa programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Okres realizacji: 01.03.2013 – 19.12.2014

Nr umowy: 00145-6173-SW1600001/13

Data umowy: 05.06.2013

Koszty:

410 745,72

Koszt całkowity

294 301,01

Koszty kwalifikowalne

200 000,00

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Przedmiotem inwestycji była Budowa budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie dz. nr 6/16, obręb Dobiesławiec, gmina Będzino. Działka jest położona na południowym brzegu jeziora Jamno (bezpośrednio przy jeziorze) na terenie obszaru chronionego krajobrazu pod nazwą “Koszaliński Pas Nadmorski”. Projektowany obiekt ma pomóc w utrzymaniu porządku przy jeziorze (hangar na łodzie i magazyn – warsztat) wraz z biurem i możliwością korzystania z toalety i prysznica.

Zdjęcia: