Tytuł projektu: Budowa infrastruktury melioracyjnej – obręb Mścice, Gmina Będzino

Nazwa programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Okres realizacji: 01.06.2014 – 19.12.2014

Nr umowy: 00079-6173-SW1600291/13/14

Data umowy: 19.03.2014

Koszty:

263 250,75

Koszt całkowity

214 025,00

Koszty kwalifikowalne

181 921,25

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Celem projektu było poprawienie stanu infrastruktury melioracyjnej tj. rowów, zbiorników wodnych i przepustów na terenie miejscowości Mścice. Zakres robót obejmował:
– rozbiórkę, budowę i przebudowę przepustów pod drogami
– budowę rurociągów melioracyjnych z wylotami do rowu
– odtworzenie zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych poprzez ich profilowanie i pogłębianie
– zabudowę odcinka rowu

Zdjęcia: