Tytuł projektu: Budowa placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu, doposażeniem sali i ogrodzeniem Domu Ludowego w Tymieniu

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Okres realizacji: 12.08.2010 – 25.04.2012

Nr umowy: 00315-6922-UM1600218/10

Data umowy: 21.12.2012

Koszty:

115 914,16

Koszt całkowity

94 808,17

Koszty kwalifikowalne

47 404,08

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Opis

Zdjęcia: