Tytuł projektu: Integracja poprzez zabawę – cykl imprez na terenie Gminy Będzino

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii

Okres realizacji: 14.06.2013 – 24.01.2014

Nr umowy: 01013-6930-UM1641558/13

Data umowy: 07.01.2014

Koszty:

27 557,05

Koszt całkowity

25 873,93

Koszty kwalifikowalne

20 549,17

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Podczas  zadania “Integracja poprzez zabawę – cykl imprez na terenie Gminy Będzino” odbyły się w ciągu 2013 roku cztery imprezy podczas których osiągnięto następujące cele:
– wzmocnienie więzi międzyludzkich, a także wzmocnienie relacji miedzy mieszkańcami, a gminą jako jednostką samorządu terytorialnego
– częstsze spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym
– rozwój turystyki na terenie gminy
– zachowanie specyfiki obszarów wiejskich
– zacieśnienie więzi i tożsamości lokalnej

Zdjęcia: