Tytuł projektu: Stawiamy na indywidualizację

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie: Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 03.09.2012 – 28.06.2013

Nr umowy: POKL.09.01.02-32-120/12-00

Data umowy: 10.12.2012

Koszty:

124 450,80

Koszt całkowity

124 450,80

Koszty kwalifikowalne

124 450,80

Kwota dofinansowania

O projekcie:

Projekt realizowany był w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino, tj. SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP w Dobrzycy, SP w Mścicach w Zespole Szkół im. Ludzi Morza i SP w Tymieniu w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża . W ramach projektu wyposażono szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mają służyć do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających ich zainteresowania. Wykorzystanie nowych pomocy naukowych w szkołach ma na celu spotęgowanie wrażeń i ułatwienie przekazywania wiedzy powiązanego z wywołaniem pozytywnych emocji podczas realizacji zajęć. Doposażenie placówek nie tylko przyczyni się  do sukcesu projektu, ale stanowi też jego wartość dodaną, gdyż część pomocy będzie mogła być wykorzystana  na innych rodzajach zajęć oraz na zajęciach realizowanych w kolejnym roku szkolnym. W ramach projektu szkoły doposażono w laptopy, projektor  i odtwarzacz CD. Nowoczesne wyposażenie szkół pozwoli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej prowadzić zajęcia nowocześnie, atrakcyjnie i niestereotypowo.

Zdjęcia: