PRACOWNICY SAMORZĄDU PRZESZKOLILI JEDNOSTKI OSP

W miniony piątek 5.01.2018 w godz. 10.00-14.00 odbyło się pierwsze szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych skierowane do jednostek OSP. Jego tematyka dotyczyła m.in. prawidłowego aplikowania, realizacji i rozliczania dotacji gminnych na ochronę przeciwpożarową, Read more

Punkt wsparcia rodziny i dziecka

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku “Punkt wsparcia rodziny i dziecka“, który ma na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Gminy Bedzino.

            Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

            Ponadto w ramach Punktu wsparcia rodziny i dziecka proponuje się przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktyczne wg programu Spójrz inaczej w szkołach podstawowych gminy Będzino. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem zajęć jest nauczanie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały po środki uzależniające.

            Punkt przyjęć mieści się w dotychczasowym punkcie A/A Bedzino 21. Poradnictwo prowadzić będzie Aleksandra Lachowicz – specjalista rodzinny.

Punkt czynny będzie dwa razy w miesiącu

9.01.2018 w godzinach od 8.00 – 13.00

31.01.2018 w godzinach od 13.00 – 17.00

to jest termin na styczeń

Należy się umawiać bezpośrednio w punkcie lub telefonicznie poprzez pracowników GOPS.

  1. Stanisława Papajewska-Hanasz – pracownik socjalny – tel. 694462596
  2. Marta Nowak – asystent rodziny – tel. 602556126

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” pozyskało środki na prowadzenie punktu w ramach rozstrzygniętego konkursu przez Wójta Gminy Bedzino na realizację zadania z zakresu profilaktyki.

Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych.

Read more

Życzenia Bożonarodzeniowe

otwórz

W dniu 2.01.2018 roku Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w dniu 6.01.2018 roku.

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2017 roku – otwórz

Informacja z XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 11 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, pisemnym porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolna trybunę z poprzedniej sesji. Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1)  w  sprawie : wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok  2017;
2)  w  sprawie : uchwalenia  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Będzino  na lata  2017 – 2025;
3)  w sprawie  wyrażenia   zgody  na  nabycie  nieruchomości  gruntowej.
4)  w sprawie :  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego na spłatę  wcześniej  zaciągniętych zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w 28 grudnia 2017 roku , a tematami  jej  będzie m.in.

– uchwalenie  budżetu  gminy  na  rok  2018,
– harmonogram  pracy  Rady  Gminy  w  Będzinie  na  2018  rok,
– plan  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  na  rok  2018

Wieczór wigilijny w Będzinie

Kyokushin challenge 2017

W sobotę 09 grudnia odbyła się kolejna edycja Turnieju Karate Kyokushin – Challenge w Szczecinie.

Read more