Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.9.2019.MD

Będzino dn. 19 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IX sesję VIII kadencji Rady Gminy
w Będzinie  na dzień 26 czerwca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Raport o stanie gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie informacji o raporcie
       b) debata
       c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania
          (Projekt nr 1)
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
       a) przedstawienie sprawozdania
       b) dyskusja
       c) opinie komisji Rady Gminy
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
           sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2);
       d) opinia komisji rewizyjnej
       e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu
           wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3).
7. Podjęcie uchwał:
       a) Projekt nr 4 –
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
       b) Projekt nr 5 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
       c) Projekt nr 6 – w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
           dla gminy Będzino na lata 2012-2032″.
      d) Projekt nr 7 – w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada
          2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz
          nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223).
     e) Projekt nr 8 – w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników
         sądowych na kadencję 2020 – 2023.
     f) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa
        użytkowania wieczystego nieruchomości.
     g) Projekt nr 10 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
         nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
    zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018.
10. Podsumowanie roku szkolnego.
11. Wakacyjna oferta placówek oświatowo-wychowawczych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Będzinie w terminie od 1 lipca do 15 lipca.

Nową deklarację będzie można pobrać ze strony https://bedzino.pl/, a także u sołtysów                           i w urzędzie gminy.

Zmiana stawek za gromadzenie odpadów- właściciele nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Szanowni Mieszkańcy,

 od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

– 17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

– 26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości zarządzanych przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową zmieni się także sposób rozliczania opłaty. Z dniem 1 lipca br. opłatę należy uiszczać u zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 m ust 1 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcom wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, którzy będą mieli nadpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, urząd gminy będzie zwracał środki według dyspozycji mieszkańca.

Informacja  dotyczy właścicieli nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie, bądź wspólnoty mieszkaniowe.

Kontakt w sprawie nadpłaty pod nr. tel. 94 3162 – 550 lub 94 3162 – 542.

Uwaga! Zbiórka odpadów!

Uwaga, ćwiczenia “Renegade”

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.8.2019.MD

Będzino dn. 24 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 31 maja  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu;
b) Projekt nr 2 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
c) Projekt nr 3 – w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
d) Projekt nr 4 – w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
e) Projekt nr 5 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
f) Projekt nr 6 – w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie;
g) Projekt nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym;
h) Projekt nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
i) Projekt nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) Projekt nr 10 – w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
k) Projekt nr 11 – w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l) Projekt nr 12 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Mieszko” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino;
m) Projekt nr 13 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Ludmiła” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino.

6. Ład, porządek i bezpieczeństwo (raport Komendanta Policji, raport komendanta PSP),
ochrona PPOŻ (raport Komendanta Ochrony PPOŻ).
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
9. Raport z realizacji strategii Gminy Będzino.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Barbara Grudzień
Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie

Informacje o polowaniach

Zarząd Koła Łowieckiego “Bekas” w Koszalinie informuje, że w terminie od 24 maja do 27 maja 2019 roku w obwodach łowieckich nr 5 i 26 odbywać się będzie indywidualne polowanie dewizowe na kozły i dziki. W polowaniu uczestniczyć będą dwaj myśliwi z Danii.