Komunikat dot. żłobka

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi
w Żłobku Samorządowym w Mścicach

Informuję, że Żłobek Samorządowy w Mścicach wznawia swoją działalność od dnia 15 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Informacja

Szczepienia psów w Gminie Będzino c.d.

  • 05 CZERWCA 2020 R. PIĄTEK Tymień ( przy danym CPN), godzina 17:00-18:00
  • 08 CZERWCA 2020 R. PONIEDZIAŁEK Popowo, godzina 16:00 – 17:00
  • 08 CZERWCA 2020 R. PONIEDZIAŁEK Wierzchomino (przy Krzyżu), godzina 17:00-17:40, Wierzchominko (przy skrzynkach), godzina 17:40-18:00
  • 09 CZERWCA 2020 R. WTOREK Strzepowo, godzina 16:00-16:30
  • 09 CZERWCA 2020 R. WTOREK Strachomino, godzina 16:45-17:15 (Sklep rondo), Godzina 17:20-18:00 (Górka)

 

Informacje: 601 860 688

Urząd Gminy Będzino zamknięty w dn. 12.06.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy na podstawie Zarządzenia Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w dniu 12.06.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny.

Punkt Konsultacyjny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Będzinie 21, będzie nieczynny do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szczepienia psów w Gminie Będzino

  • PONIEDZIAŁEK, 01.06.2020 r. • Będzino (przy GZK) godzina 16.00-18:00
  • WTOREK 02.06.2020 r. • Komory (U SOŁTYSA), godzina 16:00-17:00, Słowienkowo, godzina 17:15-18:00
  • ŚRODA 03.06.2020 r. • Dobrzyca (przy PIEKARNI, 16:00-17:00; MARKET, 17:00-18:00; POM, 18:00-19:00),

Koszt szczepienia to 30,00 złotych. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wizyty na posesji w celu szczepienie zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 30,00 złotych. Informacje pod numerem telefonu: 601 860 688

Informacja w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Mścicach

Informuję, że Żłobek Samorządowy w Mścicach pozostanie zamknięty do 12 czerwca 2020r. Informacja w sprawie otwarcia żłobka zostanie podana do wiadomości do 10 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Wznawiamy działalność placówek wsparcia dziennego w Gminie Będzino.

Od 25 maja 2020 r. działalność będą mogły wznowić placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej – poinformował PAP w środę 20 maja 2020 r. wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Paweł Wdówik.

Powiedział, że nie ma wątpliwości, że ich otwarcie jest niezwykle potrzebne dla możliwie normalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniej samodzielnych.

Urząd Gminy Będzino informuje, że od 25 maja 2020 r. wznawia działalność Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dzienny Dom Senior+ „Pod Świerkami” w Tymieniu i Klub Senior+ „Jesienna Przystań” w Mścicach.

Jednocześnie zapewniamy że placówki zgłosiły gotowość poprzez przygotowanie i wdrożenie rekomendacji  MRPiPS  dotyczących placówek pobytu dziennego w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

MSWiA wskazało, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W związku z tym, Wójt Gminy Będzino informuje, iż od dnia 25 maja 2020 roku bezpośrednia obsługa obywateli w Urzędzie Gminy odbywać będzie się poprzez wcześniejsze umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym telefonicznie lub elektronicznie na adres pracownika. Czytaj więcej

Dokumenty będą przyjmowane poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na parterze budynku, ewentualnego potwierdzenia na dokumencie dokonuje pracownik wyznaczony do obsługi obywateli.

Do urzędu można będzie wchodzić z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą maseczek lub innych środków ochronnych, w rękawiczkach ochronnych i po zdezynfekowaniu rąk.

Zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (załączamy je poniżej) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

§12. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

  1. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.7)),

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

    Wójt Gminy Będzino

/-/ Mariusz Jaroniewski