Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  21 maja 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetowo-finansowej

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  21 maja 2018 r.,  godz.  09.20. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

Projekty uchwał

 

Dzień Bibliotekarza

Posiedzenie komisji rolnictwa

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w  Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie.

Read more

Informacja z XLI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 kwietnia 2018 roku, odbyła się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Posiedzenie komisji budżetowo-finansowej

Będzino, 16 kwietnia 2018 r.
OA.R.0012.5.4.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji
na dzień 23 kwietnia 2018 r., godz. 09:20.
Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień

Zawiadomienie o XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  23 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności GOK w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Będzinie.
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że w poniedziałki i środy od godziny 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Będzino, Pokój nr 14 jest do Państwa dyspozycji Doradca Rolniczy, który pomaga w wypełnianiu wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).

Posiedzenie komisji komisji budżetowo-finansowej

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  27 marca 2017 r.,  godz.  09.15. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień