Podatki lokalne w 2022 roku na terenie Gminy Będzino

Wójt Gminy Będzino, niniejszym informuje o stawkach: podatku  rolnego , podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w roku 2022.

  1. Podatek rolny:
Wyszczególnienie Stawki podatku rolnego

na 2022 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów 61,48 zł x 2,50 q żyta= 153,70 zł
 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

 61,48 zł x 5 q żyta = 307,70 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia  20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. (M.P. z 2021 poz. 951 ). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres  wynosi  61,48 zł z 1 dt.

 

 

  1. Podatek leśny:
Wyszczególnienie Stawki na 2022 rok
Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

212,26  x 0,220 m3 = 46,6972 zł

Za 1 ha  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

212,26 x 0,220 m3 x 50% = 23,3486 zł

 

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. , która wyniosła  212,26 zł za 1 m3. – (M.P. z 2021 poz. 950 ).

 

 

  1. Podatek od nieruchomości:
 

L.p.

Wyszczególnienie Wysokość

stawek

1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,94 zł

od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych 4,94 zł

od 1 ha powierzchni

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł

od  1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  3,24 zł

od 1 m2 powierzchni

2. OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych 0,82 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,84 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,52 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,01 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,83 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3.

 

OD BUDOWLI 

 

2%

ich wartości  określonej

na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

i ust. 3-7 ustawy

o  podatkach i opłatach lokalnych

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/274/21  Rady Gminy w Będzinie    z dnia 28 października 2021r.  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino. ( Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 poz.4749  )

 

Szczegółowych informacji w zakresie podatku : rolnego , od nieruchomości oraz leśnego udzieli Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub emailowo pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

7 stycznia 2022r- dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Będzinie.

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Będzinie.

Dodatkowy dzień wolny został ustalony na podstawie Zarządzenia nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szczęśliwego Nowego Roku.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Będzino, 31 grudnia 2021 r.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino,

      Wchodząc w Nowy Rok, pełni nadziei i optymizmu, nikt z nas nie mógł  przypuszczać, że również rok 2021 będzie inny od tych,  które znaliśmy z przeszłości. Mijające 12 miesięcy było czasem niepewności, rozgoryczenia, a czasem również przerażenia i niezrozumienia. Mówiąc wprost – rok 2021 był okresem trudnym dla Nas wszystkich: mieszkańców, pracowników, przedsiębiorców oraz samorządu. Wielu z nas zmagało się z chorobą COVID – 19. Niektórzy tę walkę przegrali.
Niech pamięć o nich zostanie w nas na zawsze.

       Finanse samorządu także odczuły kryzys gospodarczy, będący następstwem sytuacji pandemicznej i wprowadzonych ograniczeń jednak robiliśmy wszystko, aby zaplanowane zadania były wykonane, a poziom życia naszych mieszkańców systematycznie wzrastał.  Przy okazji podsumowań nie mogę pominąć pracowników Urzędu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych gminy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi  zrealizowaliśmy zdecydowaną większość planów przypadających na ten rok oraz stawialiśmy czoła w walce z pandemią.
Serdecznie dziękuję za tę współpracę!

Udało nam się zrealizować wiele inwestycji:
– droga Borkowice – Śmiechów etap II

– droga Barnin

– droga Strzeżenice

– droga Wierzchominko

– droga Mścice – Dobiesławiec, (Powiat Koszaliński wspólnie z Gminą Będzino)

– droga do banku w Będzinie (na ukończeniu)

– droga w Mścicach ulica Rzemieślnicza

– droga dojazdowa do osiedla w Śmiechowie (wspólnie z mieszkańcami)

– droga w Miłogoszczy (w trakcie)

– chodnik w Kazimierzu Pomorskim (Powiat Koszaliński wspólnie z Gminą Będzino)

– budowa nowych lamp na terenie całej gminy i remonty istniejących

– budowa pomostów i wiaty w Podamirowie (na ukończeniu)

– odtworzony rów drogowy w Słowienkowie

– zakup i montaż 6 nowych przystanków

– remont świetlicy w Dobrem (Sołtys i Rada Sołecka z Gminą Będzino)

– wykonana koncepcja kanalizacji całej gminy (przewidziane ok. 100km instalacji, składamy wniosek o dofinansowanie)

– podpisanie umowy i rozpoczęcie budowy PSZOK w Będzinie

      Cieszy fakt, że mimo różnych przeciwności udało nam się realizować tyle zadań. Mamy też co robić w roku 2022 – musimy dokończyć rozpoczęte zadania. Trzeba tylko zdrowia i optymizmu na kolejne dni. Dla mnie osobiście był to rok szczególny, więc z tym większą wdzięcznością dziękuję wszystkim tym, którzy trwają przy mnie, wierzą we mnie i wspierają mnie. Przepraszam, że nie zawsze mogę z każdym spotkać się osobiście, gdyż czas pandemii narzuca szczególne warunki pracy. Staram się być do Państwa dyspozycji telefonicznie, o każdej porze i za wyrozumiałość oraz cierpliwość bardzo dziękuję.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!

Z okazji nowego 2022 roku, składam najlepsze życzenia. Niech to będzie rok zdrowia, spokoju, powrotu do normalności, spotkań oraz odbudowywania więzi społecznych. Dopóki jednak trwa pandemia dbajmy o siebie i o innych.

Zapewniam, że Urząd Gminy będzie dalej służył mieszkańcom mimo ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi.

Pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym i  mailowym.

Pozdrawiam serdecznie i życzę spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym 2022 Nowym Roku.

 

  Z wyrazami szacunku

    Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

‼‼‼Uwaga Mieszkańcy Gminy Będzino‼‼‼
Ulegają zmianie godziny otwarcia Urzędu Gminy w Będzinie w dniu 31 grudnia 2021r.
Urząd będzie otwarty w godzinach od 7:00 do 12:00
Za niedogodności przepraszamy.

Do Siego Roku!!!