Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.21.2020.MD                                                               Będzino, dn. 22 maja 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 maja 2020 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XIX/2020 z dn. 12.03.2020 r.
b) Protokół Nr XX/2020 z dn. 30.04.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
e) Projekt nr 5 –
Uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie.

6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino za rok 2019.
7. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
8. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Będzino.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Komunikat dot. żłobka

KOMUNIKAT
w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Mścicach
Informuję, że Żłobek Samorządowy w Mścicach pozostanie zamknięty do końca maja 2020 r.
Kolejna informacja w sprawie otwarcia żłobka zostanie podana do wiadomości pod koniec przyszłego tygodnia (do 29 maja 2020 r.).
Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Gazyfikacja miejscowości Dobre

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ma przyjemność poinformować, że zadanie polegające na gazyfikacji miejscowości Dobre (gmina Będzino) zostało zaakceptowane przez Dyrekcję Zakładu i wprowadzone do Planu Inwestycyjnego. Tym samym dnia 07 maja 2020 r. uruchomiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu ś/c PE100 RC SDR11/SDR17 dn63 oraz dn90 o łącznej długości 2540 mb. wraz z kilkunastoma przyłączami do klientów indywidualnych, którzy podpisali umowy przyłączeniowe.

Szacunkowy termin wykonania dokumentacji projektowej dla opisywanego zadania to III/IV kwartał 2021 r., przy założeniu uzyskania wszelkich zgód i praw do dysponowania gruntem. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę uruchomione zostanie postępowanie przetargowe, którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy dla fizycznej budowy w/w gazociągu oraz przyłączy.

Szacunkowy termin zakończenia rozbudowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dobre to IV kwartał 2022 roku.

Z treścią postępowania mogą się Państwo zapoznać klikając na poniższy link:

https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/52084

Pragniemy podkreślić, ze w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych oraz zawarcia umów przyłączeniowych przez mieszkańców m. Dobre

Wychodząc naprzeciw dzisiejszej sytuacji, dbając o bezpieczeństwo klientów uruchomiliśmy portal przyłączeniowy dzięki któremu bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek w formie elektronicznej – logując się przez stronę internetową www.przylaczanie.pl

Z poważaniem
Maciej Tkaczyk
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Komunikat w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

    Informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. zostaną otwarte przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino:

 1. Przedszkole w Będzinie
 2. Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach
 3. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy
 4. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża.

Jednocześnie przypominam o konieczności wcześniejszego przekazania dyrektorowi placówki oświadczenia Rodziców/Prawnych Opiekunów w sprawie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (wzór oświadczenia podano przy wcześniejszym komunikacie z dnia 5 maja 2020 r. – https://bedzino.pl/komunikat-dot-funkcjonowania-placowek-oswiatowych/)

Informacja w sprawie otwarcia Żłobka w Mścicach zostanie podana pod koniec przyszłego tygodnia (do 22 maja 2020 r.).

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej

w Będzinie

DOTYCZĄCA SKŁADU KOMISJI, SIEDZIBY ORAZ O DYŻURACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH DO RADY GMINY W BĘDZINIE

I. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BĘDZINIE:

 1. Przewodniczący – Tomasz Piotr Szymaniak
 2. Zastępca przewodniczącego – Łukasz Lipiński

Członkowie:

 • Małgorzata Gos
 • Danuta Małgorzata Korczak
 • Wioletta Anna Mróz
 • Małgorzata Niesłuchowska
 • Sabina Snoch
 • Eliza Agnieszka Szpakiewicz
 • Paweł Jan Żurawski

II. SIEDZIBA KOMISJI

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

sala nr 14 – I piętro

tel. przewodniczący komisji – 608-630-478

tel. zastępca przewodniczącego komisji – 663-611-740

III. HARMONOGRAM DYŻURÓW:

1) 13.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 1500
2) 14.05.2018r.od godz. 800 do godz. 1600
3) 15.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 1500
4) 18.05.2018 r.od godz. 700 do godz. 2400

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie

Tomasz Szymaniak

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Komunikat dot. funkcjonowania placówek oświatowych [aktualizacja]

KOMUNIKAT

ze spotkania Wójta Gminy Będzino z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

Dnia 4 maja 2020 r. na spotkaniu roboczym w sprawie możliwości wznowienia działalności placówek oświatowych przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektorzy zaproponowali, aby prowadzone przez nich placówki przedszkolne zostały otwarte od dnia 18 maja 2020 r. Termin ten zostanie potwierdzony w osobnym komunikacie do dnia 13 maja 2020 r.

 O otwarciu żłobka poinformujemy w późniejszym terminie.

Do tego czasu placówki zostaną przystosowane do wymogów określonych wytycznymi GIS i MZ, zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej, środki higieniczne, dezynfekujące i sprzęt niezbędny do bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia przedszkoli oraz dostosowane do wymogów sanitarnych. Opracowane zostaną procedury bezpieczeństwa w placówkach i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dyrektorzy zbiorą informacje o dzieciach, które będą korzystać z wychowania przedszkolnego. Prosimy rodziców o przekazanie takiej informacji w formie oświadczenia do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko. Wzór oświadczenia jest załączony poniżej komunikatu. Po wypełnieniu należy go przekazać do placówki lub wysłać skan dokumentu na adres e-mailowy (adresy są podane w załączniku). Oświadczenie proszę przesłać na tydzień przed terminem, w którym dziecko rozpocznie uczęszczać do placówki.

Z uwagi na sytuację epidemiczną liczebność grup przedszkolnych zostanie ograniczona. W pierwszej kolejności z przedszkoli powinny skorzystać dzieci 5-6 letnie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Decyzję o przyjęciu dzieci 3-4 letnich podejmie dyrektor placówki w zależności od możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka.

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

Pobierz oświadczenie

INFORMACJA
O CZYNNIKACH RYZYKA COVID-19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O DPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJETĄ DECYZJĘ ZWIAZANĄ Z WYSŁANIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA, JAK I DOWOŻENIEM DZIECKA DO INSTYTUCJI

I. Czynniki ryzyka COVID-19:

 1. Otyłość – jesteś narażony na wysokie ryzyko, jeśli masz wskaźnik masy ciała BMI równy 40 lub więcej. Otyłość zmniejsza wydolność płuc, a przez to pacjenci są bardziej podatni na infekcje górnych dróg oddechowych.
 2. Nadciśnienie tętnicze.
 3. Cukrzyca.
 4. Poważna choroba serca.
 5. Przewlekła choroba płuc lub astma.
 6. Problemy z krzepliwością krwi.
 7. Upośledzenie układu odpornościowego – obniżenie odporności może być spowodowane przez: leczenie raka za pomocą chemio i radioterapii, palenie tytoniu, przeszczep szpiku kostnego lub narządów, niedobory odporności, słabo kontrolowany HIV lub AIDS oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i innych leków osłabiających odporność. Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń, są często leczone lekami immunosupresyjnymi, które hamują odpowiedź immunologiczną, zwiększając ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju ciężkiej infekcji.
 8. Palenie tytoniu.
 9. Choroby wątroby.
 10. Choroby nerek i konieczność przeprowadzania dializy.
 11. Wiek powyżej 65 roku życia – starsze osoby częściej chorują na nadciśnienie
  i choroby sercowo-naczyniowe. Wraz z wiekiem ogólna wydajność płuc maleje,
  co ułatwia ich zainfekowanie. Występuje też stopniowe osłabienie układu odpornościowego, które zwiększa ryzyko zakażenia.
 12. Częste kontakty międzyludzkie, w tym z osobami powracającymi z zagranicy, poddanymi kwarantannie, chorymi, przebywanie w skupiskach ludzi, pobyt za granicą w miejscach z rozwiniętą epidemią.

W przypadku wątpliwości, czy znajdują się Państwo w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na COVID-19 należy skontaktować się z lekarzem.

II. Odpowiedzialność za podjęta decyzję związaną z posłaniem dziecka na zajęcia jak i dowożeniem dziecka do instytucji ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o nowym terminie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie w Okręgu Nr 2

Zarządzenie Nr 134/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie w okręgu wyborczym Nr 2 wraz z nowym kalendarzem wyborczym – otwórz