Polowanie w dn. 13.01.2019

Informujemy, iż w dniu 13.01.2019 r. na terenach obwodów łowieckich 29 i 49 (Tymień) odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe. Polowanie odbędzie się w godz. od 8 do 15:30.

Godziny pracy w dn. 31.12

Uprzejmie informujemy, że w dn. 31.12.2018 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  28 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00.

Czytaj dalej

Godziny pracy w dn. 24.12

Uprzejmie informujemy, że w dn. 24.12.2018 r. Urząd Gminy Będzino będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  17 grudnia  2018 r.,  o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 3. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Powstaje Obywatelska Straż dla Zwierząt w Gminie Będzino

OGŁOSZENIE

Szukamy osób chętnych poświęcić trochę swojego wolnego czasu, żeby zmienić los zwierząt w naszej Gminie. Chcemy by członkowie aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz zwierząt. Reagowali na krzywdę, nielegalny handel, powiadamiali odpowiednie służby o krzywdzeniu zwierząt, organizowali akcje promujące adopcje, nadzorowali akcje pomocowe, poprawiające warunki bytowania zwierząt. Chcemy również usprawnić rejestrację i identyfikację na terenie Gminy Będzino. Potrzebujemy Ciebie!

Idea Straży dla zwierząt powstała z myślą o istotach, które są uzależnione wyłącznie od nas samych, ludzi. W naszej Gminie dzieją się rzeczy, których nie sposób człowiekowi ogarnąć umysłem. Bezmyślność lub zaniedbanie, a także brak świadomości mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji. Psy od wieków są nieodłącznym elementem polskich terenów wiejskich, chronią domostwa, pomagają w gospodarstwie, pełnia tez funkcje naszych przyjaciół. Każdemu z nich należy się “socjalne minimum” i nasz szacunek za bezwarunkowo wykonywaną pracę z największym poświeceniem. Również bezdomne psy i koty, to nasza odpowiedzialność. Niektóre giną pod kołami samochodów, mnożą się bez kontroli, niekiedy stają się bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka. Mamy nadzieję, że Straż dla Zwierząt w naszej Gminie powstanie po to, by nieść pomoc bezbronnym stworzeniom. Być może tuż obok Was dzieje się coś niedobrego i maltretowane zwierzęta potrzebują pomocy? Może na Waszej okolicy błąka się bezdomny pies? Aby zapanować nad sytuacją często potrzebna jest fizyczna interwencja, czasem rozmowa z ludźmi – waszymi sąsiadami, czasem potrzebna jest porządna buda, worek karmy, ciepły koc, snopek słomy. Prosimy Was dołączcie do tej inicjatywy, byśmy razem mogli stać na straży tych co sami o pomoc nie poproszą.

Szczegółowych informacji odnośnie wyżej wymienionej inicjatywy udziela Pani Karolina Kunz   – 537 141 138, biuro@husosky.org.

KONKURS NA SPORT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert  w konkursie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce “organizacje pozarządowe”:

http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/org_pozarzadowe/2018/2018_12_05_ogloszenie_o_konkursie_kult_fiz.pdf

oraz w systemie Witkac.pl, przez który należy założyć konto i składać ofertę:

https://witkac.pl/Account/Login

Termin na składanie ofert upływa 27.12.2018 r. o godz. 12.00

W związku z tym, że jest to pierwszy konkurs samorządu uruchomiony w systemie Witkac, bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z góry przepraszamy za ewentualne problemy techniczne. Zachęcamy do korzystania w generatorze z ikonek „?” umieszczonych przy każdej rubryce, które podpowiadają, co wpisać w dane pole. Na adres p.kelm@bedzino.pl należy pisać, gdyby były jakieś usterki, będą one zgłaszane do biura obsługi systemu. Zachęcamy również do pobrania z zakładki Pomoc, w sekcji Instrukcje dwóch instrukcji: Tworzenia wniosków składanych po 03.09 – dla otwartych konkursów oraz Uniwersalna składania wniosków. Powinny pomóc w poruszaniu się po systemie.

Utrzymujemy taki właśnie kierunek komunikacji w przypadku usterek: oferenci czyli Państwo do Urzędu Gminy, a Urząd do BOK, proszę bezpośrednio nie kontaktować się z administratorem systemu.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino,

Zgodnie z decyzją SZ.RET.070.4.175.2018.AB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Będzino. Od 4 grudnia 2018 r.
przez okres 12 miesięcy za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,54 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,83 zł brutto, od miesiąca 13 do miesiąca 24 za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,61 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,89 zł brutto, od miesiąca 25 do miesiąca 36 za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,67 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,99 zł brutto.

Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda