Pokonajmy nowotwory krwi

Wszystkiego najlepszego!

Awaria wodociągu

Uwaga Mieszkańcy Dworka! Z powodu awarii wodociągu w miejscowości Dworek do godz. 15:00 nie będzie wody. Za utrudnienia przepraszamy!

Żywność

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” będzie wydawało żywność dla mieszkańców gminy Będzino. Osoby samotnie gospodarujące nie mogą przekroczyć dochodu 951zł, a osoby w rodzinie 1028 zł. Żywność będzie wydawana w dniach 06.03.2018 r. (wtorek) od godz 8.00 do godz 13.30 i 07.03.2018r (środa) od godz 8.00 do godz 11.00 przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Wywóz odpadów budowlanych

Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 26 lutego 2018 roku, odbyła się XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Wstępny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w “Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu.

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest uruchomienie naboru wniosków na zasadach tj. w latach ubiegłych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

 • demontażu wyrobów zawierających azbest,
 • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
 • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Będzino nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, bądź nabór nie zostanie ogłoszony zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 943162533

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

 1. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przejdź do projektów uchwał