Informacja z VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 26.04.2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom. Po wolnej trybunie Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
2) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
3) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;
4) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;
5) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
6) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
8) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;
9) Projekt nr 9 – zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”;
10) Projekt nr 10 – dodatkowy – udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego;
11) Projekt nr 11 – dodatkowy – zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
12) Projekt nr 12 – dodatkowy – zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
13) Projekt nr 13 – dodatkowy – zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekty uchwał radni omawiali na wspólnych posiedzeniach komisji. Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Elektroniczne zestawienie głosowań jest dostępne na stronie http://rada.bedzino.pl/glosowania. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec maja 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: ład, porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy. Planuje się zaproszenie przedstawicieli policji i straży pożarnej w celu wspólnej dyskusji. Ponadto zostanie przedstawiona informacja o realizacji inwestycji gminnych oraz raport o stanie gminy.

Informację sporządził: Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy w Będzinie

OA-R .0002.1.7.2019.MD

Będzino dn. 19 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 906) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień
26 kwietnia  2019 r.,  o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wolna trybuna.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

c) Projekt nr 3 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;

d) Projekt nr 4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;

e) Projekt nr 5 – określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;

f) Projekt nr 6 – określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) Projekt nr 7 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

h) Projekt nr 8 – ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach;

i) Projekt nr 9 zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 marca  2019 r.,  o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr V.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt nr 1 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
b) Projekt nr 2 – uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
c) Projekt nr 3poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za  inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
e) Projekt nr 5przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku”;
f) Projekt nr 6sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
g) Projekt nr 7wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
h) Projekt nr 8rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino;
i) Projekt nr 9rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 2018 roku.
 3. Informacja na temat stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
  i gminnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 6. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Materiały i projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

W dniu 21 marca 2019 r. , o godz. 09.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Konkurs na pracownika do biura na stanowisko konsultant ds. projektów

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko konsultanta ds. projektów. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do dnia 30.01.2019 r. do godz. 15.00 na adres biura Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Czytaj dalej

Treningowe uruchamianie syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
NA TERENIE GMINY BĘDZINO
z dnia 16 stycznia 2019 r.

          w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

Czytaj dalej

POLOWANIA DEWIZOWE NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Uwaga mieszkańcy! W dniach 19-27 stycznia b.r. na terenie gminy Będzino odbędą się dewizowe polowania na dziki, organizowane przez koła łowieckie, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Ministra Środowiska w celu walki z ASF.

Zarząd Koła łowieckiego „Jeleń” w Koszalinie planuje przeprowadzać polowania łowieckie w obwodach łowieckich nr 4,6, 42. Polowania te odbędą się w dniach: 19-20 i 26-27 stycznia b.r.

Koło łowieckie „Bekas” w Koszalinie planuje przeprowadzenie polowań na dziki i lisy w dniach:
20.01 oraz 26.01 (obwód nr 5) w pobliżu: Mielno, Będzino, Mścice, Dobiesławiec, Niegoszcz, Kazimierz, Łekno.

Ponadto, Kołobrzeskie Koło Łowieckie „Rys” organizuje zbiorowe polowanie na dziki i drapieżniki w dniu 20.01. w obwodzie nr 7. Zbiórka – Hubertówka, Tymień, godzina 9.00

Sołtysi Gminy Będzino

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam Państwa Sołtysów naszej gminy na spotkanie, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2019 r., o godz. 12.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Tematyka spotkania:
♦ informacja dotycząca pierwszej raty podatku na rok 2019
♦ szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
♦ informacja pracownika ODR dotycząca planowanych szkoleń w 2019 r.
♦ informacja dotycząca wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję
♦ sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw
♦ podsumowanie kończącej się kadencji władz sołeckich.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w ramach wywozu odpadów, do końca marca odbierane będą choinki. Prosimy o wystawianie choinek w dniu wywozu odpadów segregowanych, w dotychczasowych miejscach wystawiania odpadów.

Polowanie w dn. 13.01.2019

Informujemy, iż w dniu 13.01.2019 r. na terenach obwodów łowieckich 29 i 49 (Tymień) odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe. Polowanie odbędzie się w godz. od 8 do 15:30.