Informacje o podstawowej opiece zdrowotnej

W 2015 roku wszystkie gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym województwie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że od nowego roku mieszkańcy Zachodniopomorskiego uzyskają wszystkie świadczenia na zasadach takich jak w 2014 roku.

Informacja Wójta Gminy Będzino dotycząca stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2015

Wójt Gminy w Będzinie informuje, że nie zostały zmienione stawki w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych na rok 2015.

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014!

Oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2014 składamy do 31 stycznia 2015r. w Urzędzie Gminy Będzino pokój nr 23. Należy pamiętać, że wartość sprzedaży zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 18. ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie.

Druk oświadczenia do pobrania tutaj

Zawiadomienie o III sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 poz. )

zwołuję III sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 grudnia 2014r., o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Czytaj dalej

Zmiana opłat za śmieci

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że od 1 stycznia zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego zbierającego odpady w sposób nieselektywny będzie kształtować się następująco:

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 16,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 32,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 48,00 zł,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 64,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 80,00 zł.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, gromadzącego odpady w sposób selektywny będzie kształtować się następująco.

  1. a) gospodarstwa domowe 1-osobowe – 10,00 zł,
  2. b) gospodarstwa domowe 2 osobowe – 20,00 zł
  3. c) gospodarstwa domowe 3 osobowe – 30,00 zł.,
  4. d) gospodarstwa domowe 4 osobowe – 40,00 zł,
  5. e) gospodarstwa domowe 5 osobowe i większe – 50,00 zł

Termin płatności ww. opłaty pozostaje bez zmian, tj. do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał także nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja dostępna jest na stronie https://bedzino.pl/odpady/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Deklaracje złożone przed tym terminem zachowują swoją ważność.

Poziomy odzysku i miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Będzino

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

Czytaj dalej