KONKURS NA SPORT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert  w konkursie na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce “organizacje pozarządowe”:

http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/org_pozarzadowe/2018/2018_12_05_ogloszenie_o_konkursie_kult_fiz.pdf

oraz w systemie Witkac.pl, przez który należy założyć konto i składać ofertę:

https://witkac.pl/Account/Login

Termin na składanie ofert upływa 27.12.2018 r. o godz. 12.00

W związku z tym, że jest to pierwszy konkurs samorządu uruchomiony w systemie Witkac, bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z góry przepraszamy za ewentualne problemy techniczne. Zachęcamy do korzystania w generatorze z ikonek „?” umieszczonych przy każdej rubryce, które podpowiadają, co wpisać w dane pole. Na adres p.kelm@bedzino.pl należy pisać, gdyby były jakieś usterki, będą one zgłaszane do biura obsługi systemu. Zachęcamy również do pobrania z zakładki Pomoc, w sekcji Instrukcje dwóch instrukcji: Tworzenia wniosków składanych po 03.09 – dla otwartych konkursów oraz Uniwersalna składania wniosków. Powinny pomóc w poruszaniu się po systemie.

Utrzymujemy taki właśnie kierunek komunikacji w przypadku usterek: oferenci czyli Państwo do Urzędu Gminy, a Urząd do BOK, proszę bezpośrednio nie kontaktować się z administratorem systemu.

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję II sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  10 grudnia  2018 r.,  o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino,

Zgodnie z decyzją SZ.RET.070.4.175.2018.AB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Będzino. Od 4 grudnia 2018 r.
przez okres 12 miesięcy za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,54 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,83 zł brutto, od miesiąca 13 do miesiąca 24 za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,61 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,89 zł brutto, od miesiąca 25 do miesiąca 36 za 1m3 dostarczonej wody zapłacimy 4,67 zł brutto, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 6,99 zł brutto.

Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie.

Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Stan inwestycji gminnych.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
4) w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

 1. Podsumowanie VII  kadencji  Rady  Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

Informacja z XLVIII sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 19 października 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłego radnego Stanisława Kwaśniowskiego. Następnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski, który powitał przybyłych radnych oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie. Obecnych było 13 radnych.

Czytaj dalej

Wydawanie żywności

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że w dniach:

 • 13 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00
 • 14 listopada 2018r. (środa) w godz. 8.00 -12.00

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ

Miejsce wydawania żywności pomieszczenie piwniczne w budynku GOPS Będzino.

Przed odebraniem żywności należy odebrać skierowanie u pracownika socjalnego.

Awaria wodociągu w Mścicach

Uwaga Mieszkańcy Mścic! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii wodociągu w dniu 24 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 mogą powstać spadki ciśnienia lub całkowity brak ciśnienia wody w miejscowości Mścice.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ważna Informacja

Informuję, że godzina rozpoczęcia XLVIII sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie w dniu 19 października br .została przesunięta z godziny 10:00 na godzinę 8:00.
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Będzino dn. 12 października 2018 r.

OA-R .0002.1.12.2018.EJ.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349) zwołuję XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 19 października 2018 r., o godz. 10.00.

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
8. Stan inwestycji gminnych.
9. Założenia społeczno – gospodarcze na 2019 rok.
10. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
11. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino.

11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rady Gminy w Będzinie

Będzino 11 października 2018 r.

OA.R.0012.5.10.2018.EJ.

Przewodnicząca komisji budżetowo – finansowej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19 października 2018 r., godz. 09.30. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na sesję .

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień