Szkolenie do konkursu Zakładanie Działalności Gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 – 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD

– Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. I. Jeża w Tymieniu odbyła się kolejna edycja gminnego turnieju sportowego dla klas III szkół podstawowych pod nazwą „I Ty zostaniesz mistrzem”. Zgodnie z regulaminem turnieju w skład drużyny wchodziło 5 dziewczynek i 5-ciu chłopców + 1 zawodnik rezerwowy. Dzieci rywalizowały w 10 konkurencjach sprawnościowych, zdobywając cenne doświadczenie, jakim jest rywalizacja sportowa i zasady fair play, mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Zawody otworzył dyrektor szkoły pan Mirosław Gostomczyk.
Celem tej rywalizacji sportowej było kształtowanie u dzieci postaw zdrowego i harmonijnego rozwoju, zaspokojenie potrzeby ruchu i wysiłku fizycznego, kształtowanie charakteru i dyscypliny oraz szacunku do zwycięstwa i porażki.
W tym roku w zmaganiach udział wzięły tylko dwie szkoły z naszej gminy, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach pod opieką pani Wandy Lenarcik i gospodarz – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu pod opieką pani Jolanty Marchewki. Mistrzem Gminy została Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, która wygrała z gospodarzami 6 konkurencji na 10 możliwych. W sumie zwycięska drużyna z Mścic uzyskała 29,5 pkt., a drużyna z Tymienia uzyskała 27 pkt. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom, jak również nagrody dla szkoły, które ufundował Szkolny Związek Sportowy naszej gminy. Serdeczne gratulacje dla najlepszych drużyn z gminy oraz ich opiekunów i podziękowanie za przygotowanie dzieci do turnieju. Każdy z zawodników zasługuje na wyróżnienie.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Paweł Tomaszewicz

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informujemy, że w poniedziałki i środy od godziny 9:00 do 13:00 w budynku Urzędu Gminy Będzino, Pokój nr 14 jest do Państwa dyspozycji Doradca Rolniczy, który pomaga w wypełnianiu wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).

MDP na turnieju Wiedzy Pożarniczej

7. kwietnia w Sarbinowie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nasza gmina miała liczną reprezentację w postaci członków naszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pierwsze miejsce w kategorii starszej (klasy VII SP i gimnazjum) zajął Filip Wasiak z wynikiem 39 punktów, a drugie miejsce Aleksandra Pecyna z 28 punktami. Oboje należą do MDP przy OSP w Dobrzycy. W kategorii młodszej czekamy na sukcesy w przyszłym roku, ale dziękujemy serdecznie wszystkim członkom MDP za czas poświęcony na naukę i przygotowanie się do turnieju. Gratulujemy wszystkim!

INFORMACJA Z XL SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 27 marca 2018 roku, odbyła się XL sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.
Na początku sesji obecni w sali obrad wysłuchali występu dzieci ze Żłobka w Mścicach, a także dzieci z Przedszkola w Mścicach. Pani Dyrektor Żłobka podziękowała Radzie Gminy oraz Wójtowi, za możliwość uruchomienia 10 dodatkowych miejsc w Żłobku. Pani Dyrektor podkreśliła, że Żłobek okazuje się bardzo trafioną inwestycją, gdyż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców. Pani Dyrektor Elżbieta Nożykowska otrzymała List Gratulacyjny od władz Gminy , za swoją działalność na rzecz Przedszkola i Żłobka w Mścicach. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy wręczyli obecnym sołtysom upominki , z okazji Dnia Sołtysa, który przypada na dzień 11 marca.
W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy był stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Informacje przedstawili Zarządcy ww. dróg. Następnie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił informację z działalności w 2017 roku. Natomiast Z-ca Wójta przedstawił sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2017.
Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie zabezpieczenia umowy kredytu w postaci weksla in blanco;
4) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia;
5) w sprawie podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w kwietniu 2018 roku, a tematami jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, w roku 2017. Ponadto przedstawiona będzie informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

Zwyciężył wiedzą o samorządzie

Uczeń klasy II A gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach – Krzysztof Wojtala został finalistą VI edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. To ogrom wiedzy historycznej, geograficznej, przepisów prawnych i administracyjnych, których charakter jest niesamowicie skomplikowany. W ostatnim etapie konkursu Krzysztof musiał popisać się samodzielnie przygotowaną prezentacją multimedialną pt. „Pierwsza rzecz, którą bym zmienił jako Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego”. Zadanie wymagało więc nie tylko wiedzy , ale również kreatywnego podejścia do tematu. Tym bardziej nagroda zasługuje na uznanie. Ucznia do udziału w konkursie przygotowywał Pan dr Tomasz Skonieczny. Władze Gminy Będzino serdecznie gratulują zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi wyróżnienia u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i życzą zwycięzcom kolejnych sukcesów.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.