Komunikat dla rolników dotyczący składania wniosków suszowych

Wójt Gminy Będzino informuje, że  w związku  z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego – suszy wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego  o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie powiatu koszalińskiego, gmina Będzino.

Komisja powołana przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód   dokonuje szacowania strat.  

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą  wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie właściwej ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, obowiązani są złożyć wniosek do swoich gmin.

 Wnioski składamy jak najszybciej w terminie do 22 lipca 2019 roku w celu usprawnienia pracy komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

  • W związku z powyższym brak jest możliwości szacowania powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szkód na podstawie pozostawionego przez producenta rolnego pasa kontrolnego, bowiem Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach pozostających na gruntach.
  • Do wniosku producent rolny powinien dołączyć:  kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, deklarację o ilości zwierząt gospodarskich, kserokopię ubezpieczenia upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Informujemy również, że na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dostępna jest mapa podatności gleb na suszę uwzględniająca odpowiednią kategorie gleby: http://www.susza.iung.pulawy.pl

Wniosek do pobrania w załączniku lub w pokoju nr 6 (parter), w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Załącznik:

opublikowano 3 lipca 2019