Komunikat dot. funkcjonowania placówek oświatowych [aktualizacja]

KOMUNIKAT

ze spotkania Wójta Gminy Będzino z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i do lat 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkole i punktach przedszkolnych oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Będzino

Dnia 4 maja 2020 r. na spotkaniu roboczym w sprawie możliwości wznowienia działalności placówek oświatowych przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektorzy zaproponowali, aby prowadzone przez nich placówki przedszkolne zostały otwarte od dnia 18 maja 2020 r. Termin ten zostanie potwierdzony w osobnym komunikacie do dnia 13 maja 2020 r.

 O otwarciu żłobka poinformujemy w późniejszym terminie.

Do tego czasu placówki zostaną przystosowane do wymogów określonych wytycznymi GIS i MZ, zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej, środki higieniczne, dezynfekujące i sprzęt niezbędny do bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia przedszkoli oraz dostosowane do wymogów sanitarnych. Opracowane zostaną procedury bezpieczeństwa w placówkach i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dyrektorzy zbiorą informacje o dzieciach, które będą korzystać z wychowania przedszkolnego. Prosimy rodziców o przekazanie takiej informacji w formie oświadczenia do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko. Wzór oświadczenia jest załączony poniżej komunikatu. Po wypełnieniu należy go przekazać do placówki lub wysłać skan dokumentu na adres e-mailowy (adresy są podane w załączniku). Oświadczenie proszę przesłać na tydzień przed terminem, w którym dziecko rozpocznie uczęszczać do placówki.

Z uwagi na sytuację epidemiczną liczebność grup przedszkolnych zostanie ograniczona. W pierwszej kolejności z przedszkoli powinny skorzystać dzieci 5-6 letnie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Decyzję o przyjęciu dzieci 3-4 letnich podejmie dyrektor placówki w zależności od możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka.

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

Pobierz oświadczenie

INFORMACJA
O CZYNNIKACH RYZYKA COVID-19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O DPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJETĄ DECYZJĘ ZWIAZANĄ Z WYSŁANIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA, JAK I DOWOŻENIEM DZIECKA DO INSTYTUCJI

I. Czynniki ryzyka COVID-19:

 1. Otyłość – jesteś narażony na wysokie ryzyko, jeśli masz wskaźnik masy ciała BMI równy 40 lub więcej. Otyłość zmniejsza wydolność płuc, a przez to pacjenci są bardziej podatni na infekcje górnych dróg oddechowych.
 2. Nadciśnienie tętnicze.
 3. Cukrzyca.
 4. Poważna choroba serca.
 5. Przewlekła choroba płuc lub astma.
 6. Problemy z krzepliwością krwi.
 7. Upośledzenie układu odpornościowego – obniżenie odporności może być spowodowane przez: leczenie raka za pomocą chemio i radioterapii, palenie tytoniu, przeszczep szpiku kostnego lub narządów, niedobory odporności, słabo kontrolowany HIV lub AIDS oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i innych leków osłabiających odporność. Choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń, są często leczone lekami immunosupresyjnymi, które hamują odpowiedź immunologiczną, zwiększając ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju ciężkiej infekcji.
 8. Palenie tytoniu.
 9. Choroby wątroby.
 10. Choroby nerek i konieczność przeprowadzania dializy.
 11. Wiek powyżej 65 roku życia ? starsze osoby częściej chorują na nadciśnienie
  i choroby sercowo-naczyniowe. Wraz z wiekiem ogólna wydajność płuc maleje,
  co ułatwia ich zainfekowanie. Występuje też stopniowe osłabienie układu odpornościowego, które zwiększa ryzyko zakażenia.
 12. Częste kontakty międzyludzkie, w tym z osobami powracającymi z zagranicy, poddanymi kwarantannie, chorymi, przebywanie w skupiskach ludzi, pobyt za granicą w miejscach z rozwiniętą epidemią.

W przypadku wątpliwości, czy znajdują się Państwo w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na COVID-19 należy skontaktować się z lekarzem.

II. Odpowiedzialność za podjęta decyzję związaną z posłaniem dziecka na zajęcia jak i dowożeniem dziecka do instytucji ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

opublikowano 5 maja 2020