Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie (76-037 Będzino 56)

 1. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 30.11.2015 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino; 76-037 Będzino 19.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do urzędu gminy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

 

III. Rodzaj i termin realizacji zadania:

Celem jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utrzymaniu i funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie.

Środowiskowy Dom Samopomocy z 30 miejscami powinien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zadania od dnia 21 grudnia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy powinien realizować między innymi  następujące funkcje:

– stworzenie systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych przede wszystkim na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprzez realizację programu wspierająco – aktywizującego,

– wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom specjalistycznej opieki zdrowotnej,

– wsparcie w zakresie załatwiania spraw urzędowych,

– integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).

Zadania Domu byłyby następujące :
– kształtowanie umiejętności w zakresie usamodzielnienia i zaradności życiowej,
– kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
– kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
– terapia psychologiczna,
– zajęcia pedagogiczne,
– pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami,

– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami,

– rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnienia do lepszego funkcjonowania w środowisku,

– działania na rzecz integracji ze środowiskiem społecznym,

– szkolenie kadry zatrudnionej w ŚDS.

Program działania Domu w zakresie organizacyjnym byłby następujący :
– zajęcia odbywałyby się w grupach do 7 osób w obecności terapeutów,
– podstawę doboru grupy stanowiłyby zainteresowania oraz stan psychofizyczny poszczególnych uczestników,
– wśród różnych form aktywności znalazłyby się:
a) terapia zajęciowa (rysunek, malarstwo, grafika, haft, szycie, ogrodnictwo, ceramika),
b) zajęcia z gospodarstwa domowego (przygotowywanie prostych potraw, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, zmywanie naczyń, sprzątanie, robienie zakupów),
c) muzykoterapia (grupowe i solowe śpiewanie piosenek, percepcja muzyki, odtwarzanie rytmów na instrumentach perkusyjnych, elementy choreoterapii, relaksacja),
d) życie kulturalne (współpraca z ośrodkami kultury, szkołami, udział  w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, wycieczki, zajęcia świetlicowe),
e) biblioterapia (pomoc w dostępie do literatury i jej wyborze),
f) rehabilitacja ruchowa (usprawnianie ruchowe, poprawa koordynacji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia ogólnousprawniające, rekreacja),
g) zajęcia socjoterapeutyczne (rozwijanie umiejętności pracy w grupie, gry i zabawy integracyjne, utrwalanie zachowań społecznie pożądanych),
h) zajęcia z zakresu higieny (trening czystości, dbałość o schludny wygląd oraz porządek
na terenie Domu),
i) zajęcia edukacyjne (utrwalanie umiejętności czytania i pisania, praktykowanie samodzielnego wypowiadania się, wykonywanie prostych działań matematycznych, obsługa komputera)

Czas pracy Domu:

 1. Środowiskowy dom samopomocy ma funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z tym, że co najmniej 2/3 tego czasu stanowić będą zajęcia z uczestnikami prowadzone na terenie domu.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy musi działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).
 3. W terminie do 15 stycznia następnego roku kierownik domu opracowuje sprawozdanie z realizacji programu i rocznego planu działalności w roku poprzednim, zgodnego z § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. nr 238, poz. 1586).
 4. Kierownik przesyła sprawozdanie do Urzędu Gminy Będzino.

Obsługa kadrowa

W zależności od liczby uczestników ( przy 30 podopiecznych) przewiduje się 6 pełnych etatów.

W placówce może być zatrudniony:

– kierownik,
– instruktor terapii zajęciowej,
– pedagog -terapeuta,
– psycholog,
– pracownik socjalny,

-asystent osoby niepełnosprawnej,
– inny niezbędny personel.

Pracownicy są obowiązani posiadać co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług z zaburzeniami psychicznymi.

Personel placówki:

 1. a) Kierownikiem domu może być osoba, która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przy ocenie kwalifikacji na kierownika domu należy brać pod uwagę doświadczenie co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami zaburzonymi psychicznie.
 2. b) Kierownik domu zatrudnia odpowiednio do potrzeb osoby, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników.
 3. c) Osoby zatrudnione w domu do prowadzenia danego rodzaju zajęć lub wykonywania czynności winny posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami. Pracownicy tworzą zespół wspierająco-aktywizujący.
 4. d) działania domu mogą być wspierane przez opiekunów uczestników, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kierownik domu odpowiada za opracowanie programu działalności oraz planów pracy. Program działalności oraz roczny plan pracy domu zatwierdza Wójt Gminy Będzino.

Program działalności domu przed zatwierdzeniem musi uzyskać pozytywną opinię Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zajęcia w domu organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika są ustalane w indywidualnym planie wsparcia, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, przygotowanym przez zespół wpierająco-aktywizujący w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a także w miarę możliwości, przy udziale najbliższej rodziny uczestnika.

W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się także zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu.

 

Dokumentacja prowadzona przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

 1. a)  Dokumentacja zbiorcza winna zawierać:

– ewidencję obecności uczestnika na zajęciach,

– ewidencję uczestników czasowo przebywających w szpitalach,

– dzienniki dokumentujące pracę pracowników.

 1. b) Dokumentację indywidualną stanowią:

– kopia rodzinnego wywiadu środowiskowego,

– kopia decyzji administracyjnej kierującej do domu,

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności,

– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu w domu,

– informacja o sprawności w zakresie samoobsługi,

– opis przyjętego postępowania wspierająco – aktywizującego i okresowa ocena jego wyników.

Zasady sporządzania, przechowywania i dostępu do dokumentacji określa statut z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

 

W roku 2015 Wójt Gminy Będzino na realizację powyższego zadania przekaże maksymalnie 34.350,00zł*.

Sporządzając budżet należy również przewidzieć ewentualne koszty dowozu i odwozu uczestników na zajęcia.

Powyższa kwota wynika z ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wysokości dotacji przekazywanej na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy.

W roku 2015 jest to kwota   1.145,00 zł na jednego podopiecznego.

 

*Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 

Wkład własny 0% (powierzenie zadania) .

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Będzino i na stronie internetowej:

http://bip.bedzino.pl/

 1. Załączniki wymagane do oferty:
 2. a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. b) oświadczenie podmiotu
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
 5. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 6. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru, spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

 

 1. Tryb, zasady, kryteria i termin wyboru oferty:

 

 1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014poz. 1118 ze zm.).
 2. Wójt Gminy Będzino po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej podejmie decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja.
 3. Ocenę merytoryczną ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Będzino.

4.Oferty zawierające błędy formalne mogą zostać uzupełnione w terminie maksymalnym 3 dni.

Za błąd formalny oferty przyjmuje się:

1)złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;

2) złożenie oferty niespójnej z ogłoszeniem konkursowym

3)złożenie oferty niekompletnie wypełnionej;

4)złożenie oferty bez wymaganych załączników;

5)złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych lub w przypadku kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem

6) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 1. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
 2. a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;

b)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 1. c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadania publiczne;

d)planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e)planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

 1. f) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po terminie upływu składania ofert. Umowa zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki .
 3. O wyniku konkursu wszystkie podmioty zostaną powiadomione na piśmie.

 

VII. Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacje nie mogą być udzielane na :

a)działania inwestycyjno-remontowe;

b)zakup budynków, zakup gruntów;

c)działalność gospodarczą;

d)organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z Gminą Będzino umów,

 1. e) na dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu gminy;
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 3. Wójt Gminy Będzino zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania
 4. Wójt Gminy Będzino lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli i oceny realizacji zadania.
 5. Wójt Gminy Będzino zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia partnerskiego z sąsiednią gminą na uczestnictwo podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Załączniki:

Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego Zalacznik_do_oferty_oswiadczenie Zarządzenie Wójta

opublikowano 30 października 2015