Konsultacje społeczne w przedmiocie jakim jest projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały nr XXIV/186/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego, Wójt Gminy Będzino ogłasza:

  1. Konsultacje społeczne w przedmiocie jakim jest projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (dalej: Program).
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii członków lokalnych organizacji pozarządowych nt. projektu Programu.
  1. Szczegółowe formy i miejsca udostępniania materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji:
  1. Udostępnienie Programu do wglądu w Urzędzie Gminy Będzino (dalej: Urząd), Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr 22, lub inny wskazany podczas nieobecności pracownika
  2. Umieszczenie projektu Programu i informacji o prowadzonych konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bedzino.pl w zakładce „konsultacje społeczne” i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
  1. Uwagi i opinie można składać w drodze pisemnej za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino lub e-mail na adres: ug@bedzino.pl lub podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 16.11.2022r. o godz.14.00 w Sali nr 14 w Urzędzie.
  2. Pytania dotyczące Programu należy kierować do osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie na poniższe dane kontaktowe: Jan Jaczewski, tel. 094 3162 546, j.jaczewski@bedzino.pl

 

Konsultacje prowadzone są w okresie od 10.11.2022 r. do 17.11.2022 r.

opublikowano 10 listopada 2022