W związku z zakończeniem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego, Wójt Gminy Będzino serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022.

Wójt Gminy Będzino ogłasza rozpoczęcie w dniu 11 kwietnia 2016 r. konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022” zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców do aktywnego w nich udziału.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz złożenia uwag i sugestii do projektu przedmiotowej Strategii, które należy składać na przygotowanym formularzu. Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy promocja@bedzino.pl albo składać osobiście bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr 12, w godzinach pracy UG.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 01 maja 2016 r.

Niezłożenie uwag w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa ich złożenia. Anonimowe opinie nie będą rozpatrywane.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu.

SRGB_2016_2022

Formularz_zgłaszania_uwag

opublikowano 11 kwietnia 2016