KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga Mieszkańcy!
KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ

  Gminny Zakład Komunalny w Będzinie ogłasza, iż na terenie gminy Będzino jest prowadzona kontrola dotycząca nielegalnego podłączenia  ścieków opadowych i wód drenażowych z posesji do kanalizacji sanitarnej. Prawidłowość podłączenia odbywa się poprzez zadymianie przewodów kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzanie do instalacji kanalizacyjnej na terenie posesji pigmentu barwiącego wody opadowe z systemu rynnowego oraz drenażowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 9.1. Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 28.4a. Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Art. 28.5, art. 28.6. Wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem.

W przypadku ujawnienia ww. nieprawidłowości w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma właściciel (zarządca) posesji jest zobowiązany do odcięcia nielegalnego podłączenia ścieków opadowych i wód drenażowych od kanalizacji sanitarnej i zgłoszenie tego faktu do GZK w Będzinie w celu ponownej kontroli.

Niedostosowanie się do wezwania grozi poniesieniem konsekwencji prawnych przez właścicieli (zarządców) posesji zgodnie z ustawą.