herb gminy

R.0002.50.1.2022.UM                                                                                                                               Będzino dn. 18.02.2022 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
L sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 25 lutego 2022 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  a) Protokół nr XLII/2021 z dn. 09.09.2021r.
  b) Protokół nr XLIII/2021 z dn. 30.09.2021r.
  c) Protokół nr XLIV/2021 z dn. 28.10.2021r.

  d) Protokół nr XLV/2021 z dn. 24.11.2021r.
  e) Protokół nr XLVI/2021 z dn. 17.12.2021r.
 4. Wolna trybuna.
 5. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska na żądania Wojewody Zachodniopomorskiego;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej”


6.Sprawozdanie z realizacji w 2021r. Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem

http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski