„Mały Ekolog”, „Selektywnie znaczy Eko”

Edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony przyrody i ulepszania środowiska winna objąć wszystkich ludzi bez względu na wiek. Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się już we wczesnych latach szkolnych. Wiele obecnie mówi się i pisze o zagadnieniach ekologicznych. Ochrona pozostałych dóbr naszej planety staje się sprawą nas wszystkich i najbardziej palącą potrzebą bieżącej chwili. Tylko wspólne działania mogą przynieść efekty. Tylko ludzie świadomi ekologicznie mogą ocalić naszą planetę. Aby tę świadomość podnieść, edukacja ekologiczna jest koniecznością.
Konkursy przeprowadzane w ramach projektu mają na celu:

– kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
– uwrażliwianie na problem zanieczyszczenia środowiska;
– rozwijanie zainteresowań ekologicznych i wspieranie uzdolnień uczniów;
– wzbogacenie doświadczeń uczniów poprzez wskazanie korzyści wynikających  z segregacji, ponownego wykorzystania odpadów;
– wskazanie możliwości wykorzystywania odpadów;
– wzbogacanie wiadomości o świecie przyrody;
– rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
– pobudzanie wyobraźni i wrażliwości oraz twórczej aktywności uczniów;
– kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabaw i konkursów;
– wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji

opublikowano 11 czerwca 2013