Nabór wstępny dotyczący odbudowy zabytków

Informujemy wszystkich zainteresowanych właścicieli obiektów i miejsc zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków (w tym gminnej ewidencji zabytków) o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację zamierzeń inwestycyjnych obejmujących prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane określone w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Proponowane działania należy przedstawić wypełniając fiszkę projektową znajdującą się w załączeniu do pobrania.

Po zebraniu wstępnego zapotrzebowania Urząd Gminy dokona analizy i wyboru zadań najbardziej uzasadnionych, a w następnej kolejności przystąpi do złożenia wniosków o dofinansowanie w naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Według przytoczonego powyżej przepisu Ustawy dotacja może obejmować poniesienie jedynie nakładów koniecznych na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Forma składania: przesłanie mailowo skanu wypełnionego formularza fiszki (do pobrania tutaj) na adres ug@bedzino.pl do dnia 14.08.2023 r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wójt Sylwią Halamą: ug@bedzino.pl, 94 3162530.

opublikowano 4 sierpnia 2023