Niedługo rozpoczną się prace związane z drogą Strachomino-Dobrzyca

Niedługo rozpoczną się prace związane z budową, przebudową i remontem dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) na granicy powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino – granica powiatu (Skoczów). Planowany termin przekazania placu budowy to 8 kwietnia 2015 r.

Realizacja projektu rozpoczęła się na podstawie porozumienia zawartego z powiatem z dnia 26 września 2014r. W dniu wczorajszym (31.03.2015 r.) podpisano umowę z wykonawcą robót – firmą SKANSKA S.A. oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

  • Wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową tj. 7800 m. wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szer. 5,5 m.
  • Zbudowane zostaną chodniki o śr. szer. 2 m. w miejscowościach Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino na odcinkach o łącznej długości ok. 1,23 km. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego,
  • Przeprowadzony będzie remont peronów autobusowych z kostki betonowej na podsypce cementowo –piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego – 3 szt.,
  • Zbudowany zostanie azyl dla pieszych,
  • Skrzyżowanie dróg powiatowych nr 3327Z i nr 3341Z zostanie zamienione na skrzyżowanie w formie ronda,
  • Wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, podniesie parametry użytkowe przedmiotowej drogi oraz zwiększy płynność ruchu. Przebudowa drogi zwiększy dostępność komunikacyjną położonych wzdłuż niej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz wyraźnie poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców okolicznych miejscowości, jak również zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

Całkowita wartość zadania to: 6,8 mln zł brutto, z czego dofinansowanie powiatu wyniesie ok 2 mln zł, gminy 1,8 mln zł. Zadanie współfinansowane jest również z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – wysokość, w ramach którego przyznane zostanie dodatkowe 3 mln zł dotacji.

Przewidziany termin realizacji: do 31 sierpnia 2015 r.

[av_gallery ids=’6475,6476′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-289dca’]

opublikowano 1 kwietnia 2015