Dnia 9.05.2017 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z inwestycją pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno”. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego firma DOMAR Kazimierz Domaradzki z Tatowa. Rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie maja i czerwca.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności: przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o długości ok. 1km łącznie z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,5m, przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną, budowę chodników o szerokości 2,0m o długości łącznej ok 600m, wykonanie 2 peronów na przystankach autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie, uzupełnienie oraz regulację poboczy.

Wartość robót budowlanych wynosi 1 494 960,27 zł. Na realizację zadania Gmina Będzino pozyskała dofinansowanie z:

– Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 647 752,00zł przyznane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

– budżetu województwa zachodniopomorskiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 90 813,10 zł przyznane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie

W dniu 25 maja podpisano umowę na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z istniejącej zabudowy zlokalizowanej w miejscowościach Dobiesławiec i Podamirowo oraz doprowadzenie sieci w kierunku miejscowości Strzeżenice. W ramach zadania  wykonany zostanie również odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo. Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego. Na realizację zadania Gmina Będzino pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pozyskana dotacja wynosi blisko 2 mln zł (1 994 800zł) i stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

opublikowano 26 maja 2017