23 stycznia 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele istotnych zmian dotyczących przywrócenia obowiązku szkolnego dla 7- latków.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej szkoły podstawowej naukę rozpoczną:

 • dzieci 7-letnie, dla których jest to obowiązek;
 • dzieci 6-letnie na wniosek rodziców pod warunkiem że:
  • dziecko odbyło roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, lub
  • rodzic uzyskał opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Dzieci urodzone w 2009 r., które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej.

Również dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca br. będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Od 1 września 2016 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obejmie dzieci 6 letnie, natomiast dla dzieci 5 letnich został on zniesiony.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Zachęcając rodziców 6-latków do posłania dzieci do szkoły, gmina Będzino proponuje następujące formy wsparcia:

 • Program adaptacyjny dla dzieci w okresie września i października 2016 r.
 • Świetlica 6,30 – 16,30,
 • Półkolonie w okresie ferii i wakacji zorganizowane przez przedszkole pełniące dyżur,
 • Dodatkowe zajęcia lekcyjne rozwijające zainteresowania Państwa dzieci (rodzaj zajęć do uzgodnienia z dyrektorem szkoły),
 • Pomoc nauczyciela przy odrabianiu pracy domowej,
 • Odpłatny posiłek (podobnie jak w przedszkolu),
 • Nauczyciel wspomagający, jeżeli liczba uczniów w klasie lub grupie będzie wynosić 16 lub więcej.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 oddziały zerowe znajdować się będą w: Przedszkolu Samorządowym w Będzinie, Przedszkolu Samorządowym im. Promyków Bałtyku w Mścicach, Szkole Podstawowej w Dobrzycy, Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu. Młodsze dzieci będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w Będzinie i Mścicach oraz w punktach przedszkolnych w Dobrzycy i Tymieniu.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące edukacji dzieci w roku szkolnym 2016/2017 udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownik w tut. urzędzie tel. 943162555 (kom. 602373115)