Urząd Gminy Będzino koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Będzino. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników sprawuje stanowisko ds. gospodarki komunalnej – Lech Przełuski tel. 094 3162 535 ,  które koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg przez PHU JAR REGINA GĘBOROWSKA UL. MALINOWA 3, 76-031 MŚCICE, tel. 600 296 770, 604 591 009.

Obszar odśnieżania – Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Skrzeszewo, Słowienkowo, Uliszki, Komory, Łekno, Kazimierz Pomorski, Strzeżenie, Mścice,  Dobre Małe, Wierzchomino, Wierzchominko, Ziębrze, Mączno, Popowo, Pakosław, Dworek, Tymień, Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, Smolne, Podbórz, Mścice, Dobiesławiec, Podamirowo, Stoisław, Dobre, Dobre Małe, Strzeżenice, Przybyradz, Miłogoszcz.

Na terenie gminy drogi publiczne będą utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymywania.

– Standard IV – jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na decydujących odcinkach o możliwości ruchu mieszanką piaskową. Po ustaniu opadów śnieg może zalegać wraz z zaspami do  8 godzin od chwili stwierdzenia. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. Gołoledź i śliskość pośniegowa może występować do 8 godzin od jej stwierdzenia.

– Standard V – jezdnia ośnieżona na co najmniej jednym pasie ruchu i posypana  na decydujących odcinkach o możliwości ruchu mieszanką piaskową. Po ustaniu opadów śniegu  może zalegać do 16 godzin. Języki śnieżne i zaspy mogą występować do 24 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Od chwili  stwierdzenia zjawiska, śliskość pośniegowa może występować.

Na pozostałych drogach nie będącymi drogami publicznymi prowadzi się  odśnieżanie w zależności od potrzeb. Języki śnieżne, luźny jak i zajeżdżony śnieg może występować a zaspy śnieżne mogą występować do 48 godzin od chwili ich stwierdzenia.

Chodniki są odśnieżane w ramach odśnieżania dróg. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usunięcia śniegu i lodu z chodnika przyległego do nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ogólna ilość dróg publicznych objętych zimowym utrzymaniem – 82,770 km, w tym;

 IV standard – 28,651 km    (Śmiechów – Borkowice –  Kładno – Tymień, Tymień – Strachomino, Będzino – Komory – Dobrzyca Będzinko – Kiszkowo –  Skrzeszewo – Słowienkowo (do przejazdu kolejowego PKP.), Dobiesławiec – Podamirowo, Mścice ulice: Kościelna, Szkolna, Ogrodowa, Parkowa, Zalesie, Rzemieślnicza.

V standard –54,119 km – pozostałe drogi publiczne.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach reguluje załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku (Dz. Urz. MTiGM Nr 10)

Uwagi ogólne;

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w czasie gołoledzi będą posypywane tylko skrzyżowania z drogami z koleją, odcinki dróg o nachyleniu powyżej 4%, przystanki autobusowe, drogi w obrębie obszaru zabudowanego, oraz inne odcinki ustalone przez UG Będzino.

W warunkach klimatycznych Pomorza zdarzają się często przypadki, że na drogach pojawia się gołoledź, której nie przewidują podawane meteorologiczne prognozy pogody. Przypadki takie są nieuniknione i kierowcy muszą sobie zdawać z tego sprawę, że bezpieczeństwo ruchu w okresie zimy zależy przede wszystkim od ich ostrożnej jazdy.

Ponadto na terenie gminy działają następujący zarządcy  dróg odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg;

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie – Sekcja Drogowa w Manowie tel. 94 34 244 45, 94 34 244 85, telefon dyżurny – 728 549 255. Odśnieżanie wszystkich dróg powiatowych na terenie Gminy Będzino. 
  1. GDDKiA w Koszalinie – Rejon Dróg Krajowych w Koszalinie ul. Kupiecka 5 tel. 94 345 55 271 dyżurny zimowego utrzymania, 94 342 40 01,
  1. ZDW w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31;  94 34 27 831,  34 25 693.