Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu Społecznej Agencji Najmu (SAN)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

z zasobu Społecznej Agencji Najmu (SAN)

Wójt Gminy Będzino ogłasza nabór wniosków o najem czterech lokali mieszkalnych:

– trzy lokale w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Będzinko i jeden lokal w budynku mieszkalnym w Dworku.

Nabór wniosków trwa od 21.11.2023 r. do 28.11.2023 r.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami (do pobrania poniżej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino.

 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO zostały określone w Uchwale nr LXXXI/454/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

O zawarcie umowy najmu może się obiegać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1.Łączny dochód gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu nie przekracza:

 1. 400% dochodu osoby samotnie gospodarującej,
 2. 400% na osobę w gospodarstwie domowym

określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustalonego na dzień złożenia wniosku;

2. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu oraz wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie posiadały na terenie gminy lub miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, których przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożyły oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu się go wyzbędą.

oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów, podlegających ocenie punktowej, o następującej treści:

 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania złożyła wniosek o przydział mieszkania z zasobu gminy Będzino -10 pkt;
 2. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania w terminie złożyła wniosek o objęcie wsparciem przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro w ramach projektu „Lepszy start w Gminie Będzino” realizowanego w ramach programu „Wzajemnie Potrzebni” finansowanego z Budżetu Państwa i została zakwalifikowana do Projektu -10 pkt;
 3. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu jest obywatelem Ukrainy, o którym mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) lub otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023r. poz. 519 i 547) -10 pkt;
 4. W gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej- 5 pkt;
 5. W gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu jest osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej- 5 pkt;
 6. Wnioskodawcą jest osoba, która ukończyła 65 rok życia -5 pkt;
 7. Wnioskodawcą jest osoba dotknięta przemocą w rodzinie – punkty naliczane są w przypadku, gdy sporządzona została Niebieska Karta zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249)- 5 pkt;
 8. Wnioskodawcą jest rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko do 16 roku życia -5 pkt.

SZCZEGÓŁOWY TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO został określony w Zarządzeniu Wójta Gminy Będzino Nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu komisji powołanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) oraz Zarządzeniu Nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN)

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o najem lokalu socjalnego;

 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o stanie majątkowym;

 3. Załącznik nr 2 – Deklaracja o dochodach;

 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie do wniosku o najem lokalu socjalnego

 5. Uchwała nr LXXXI/454/23 Rady Gminy Będzino z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

 6. Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu komisji powołanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

 7. Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN)

Wójt Gminy Będzino

Sylwia Halama