Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego (…)

Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm)

2023-05-08_Ogloszenie_o_otwartym_konkursie

opublikowano 9 maja 2023