[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k67y468n’ admin_preview_bg=”] W związku z emocjami, jakie wzbudza projekt uchwały intencyjnej, o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, pragnę Państwu przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie .

Likwidacja każdej  szkoły ma dwa aspekty. Aspekt finansowy i społeczny. Jak wszyscy tak i ja zdaję sobie sprawę, że każde zamknięcie szkoły to tragedia dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W chwili, gdyby subwencja oświatowa pokrywała wynagrodzenia nauczycieli , żadna gmina nie miałaby takiego problemu .

Zapewne wszyscy, a przynajmniej większość rodziców mających dzieci w szkole, w Łeknie zna kondycję budynku przedszkola w Będzinie, bo tam uczęszczały ich dzieci.

Od wielu lat rodzice i nauczyciele, a także obsługa przedszkola w Będzinie walczą, o polepszenie warunków tej placówki. Pisma były składane w tej sprawie, ale doraźne remonty nie przyniosły poprawy w likwidacji grzybów i nieprzyjemnych zapachów. Przypomnę, że budynek ten był niegdyś magazynem nawozów sztucznych , gdzie jest stara zawilgocona piwnica, są stare mury etc. Na budowę nowego obiektu ,w obecnej sytuacji finansowej gminy, gdzie jesteśmy zmuszeni wprowadzać program oszczędnościowy , nie możemy sobie pozwolić. Stąd , po głębokiej analizie wydatków i robieniu cięć finansowych we wszystkich obszarach działania gminy , powstał pomysł przygotowania  projektu, o zamiarze likwidacji szkoły w Łeknie.

Proszę Państwa, mieszkańcy naszej gminy , rodzice przeżywali zamknięcie szkoły w Będzinie,  Wierzchominie,  Strachominie, przedszkola w Dobrzycy.

Jeśli ktoś uważa, że konieczność zamknięcia szkoły daje poczucie sukcesu dla władzy, to musi się kierować niskimi bardzo pobudkami. Jest to najbardziej przykra sytuacja, bo dotyka niemal żywej materii, a najbardziej przykre jest to , że sytuacja finansowa , z jaką borykają się samorządy w całej Polsce zmusza nas do szukania takich rozwiązań i stawania przed dylematem , co wybrać. O sytuacji w oświacie na terenie naszej gminy, rada gminy zarówno poprzedniej, jak i wcześniejszych kadencji także wiedziała . Komisja oświatowo – społeczna wizytowała placówki i na sesjach była przedstawiana sytuacja tych placówek, z których jasno wynikało, że problem finansowania oświaty , utrzymania szkół i przedszkoli jest  i będzie, bo jest niż demograficzny, bo  koszty wzrastają , a Rząd zrzuca na samorządy coraz więcej zadań nie przekazując w ślad za tym wystarczających środków finansowych.  Utrzymanie czterech szkół i dwóch przedszkoli generuje ogromne nakłady i nasza sytuacja finansowa uniemożliwia nam dalsze prowadzenie oświaty w obecnym kształcie. Trzeba jednemu zabrać , żeby drugiemu dać. Naszą intencją jest , by budynek szkoły przekształcić w przedszkole, gdyż jest możliwość dofinansowania w wys. 85% kosztów remontu. Jest to specjalny program uruchomiony w tym roku na przekształcanie budynków oświatowych w inną placówkę.  Byłaby to operacja mniej bolesna i taki zamysł nam przyświecał , z nadzieją na wyrozumiałość rodziców ,ze względu na  stan budynku przedszkola w Będzinie.

W załączeniu znajdziecie Państwo uzasadnienie do projektu uchwały , z którego wynika , że przygotowując ten projekt braliśmy pod uwagę głównie argumenty finansowe, z którymi niestety musimy się liczyć najbardziej, mając dobro całej gminy na względzie, mimo najwyższego uznania  za wszelki trud i wkład w wychowanie naszych dzieci Szacownego Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie. W ramach swoich działań zobowiązany jestem przedstawiać Radzie Gminy projekty uchwał , które mają na względzie dobro gminy, a dobro to także  remonty i budowa dróg, budowa kanalizacji , gazyfikacji, bo brak tej podstawowej infrastruktury dyskwalifikuje naszą gminę, jako gminę przyjazną rozwojowi turystyki  i przedsiębiorczości. Od Rady Gminy zależy czy dana uchwała zostanie podjęta. Ja, w poczuciu dobrze wykonywanych obowiązków, przestrzegając prawa oraz ustaw stanowiących, o zadaniach gminy, jestem zobligowany przygotowywać projekty uchwał i podejmować decyzje, które nie zawsze należą do łatwych i powodują czasem frustrację, opór. Jednakże każdy kto kieruje się empatią, obiektywizmem  i bezstronnością zawsze powinien najpierw zapoznać się z pobudkami , jakie kierują koniecznością podejmowania takich czy innych decyzji, zawsze ma szansę przedstawić swój punkt widzenia , a przede wszystkim przedyskutowania danego problemu z nami, bo jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i chęć konstruktywnej dyskusji. Należy pamiętać, że łatwo jest kiedy ma się środki finansowe na zadania, ale gorzej jest, kiedy należy ich szukać i dzielić tak, aby zabezpieczyć choć podstawowe potrzeby mieszkańców .

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie oraz w oczekiwaniu na wszelkie propozycje poprawienia kondycji finansowej gminy

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski


Uzasadnienie do projektu UCHWAŁY NR 9 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie

1.Uwarunkowania prawne procesu likwidacji szkoły.
Art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) stanowi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy w Będzinie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej
uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów.

2.Przyczyny likwidacji szkoły.
Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie jest racjonalizacja wydatków ponoszonych przez gminę na oświatę poprzez dostosowanie sieci szkół i przedszkoli do posiadanej bazy lokalowej i zmieniających się uwarunkowań demograficznych. Pozwoli to na lepsze  wykorzystanie środków finansowych. Przewidziane na rok 2020 wydatki Gminy Będzino na zadania oświatowe wynoszą 16 378 169 zł.
Subwencja, którą gmina otrzyma z budżetu Państwa w tym celu wyniesie w tym roku 8 417697 zł, czyli zaledwie 51,4 %. Na utrzymanie czterech szkół podstawowych gmina wyda 9 522 991,38 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie wyniosą 1 944 703 zł. Jest to 11,9 % wydatków oświatowych. Subwencja przyznawana gminie na realizację zadań oświatowych naliczana jest przede wszystkim na
podstawie liczby uczniów i w znacznie mniejszym stopniu na podstawie liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz liczby i rodzaju niepełnosprawności uczniów. Głównym powodem wysokich kosztów ponoszonych na utrzymanie szkół jest mała liczebność uczniów w oddziałach. W szkołach prowadzonych przez Gminę Będzino przedstawia się ona następująco:


3. Zmiana obwodów szkolnych.
Podział obwodu Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie pomiędzy Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach i Szkołę Podstawową im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu umożliwiłby zwiększenie liczby uczniów przypadających na jeden oddział w tych szkołach do 22,7. Pozwoliłoby to
zaoszczędzić około 1 500 000 zł. rocznie. Obie szkoły dysponują dobrymi warunkami lokalowymi. Wielkość sal lekcyjnych pozwala na prowadzenie
zajęć w oddziałach 25 osobowych i liczniejszych. Szkoły są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, posiadają bogate zaplecze sportowe, zapewniają opiekę świetlicową. Gmina zapewni uczniom bezpłatny dowóz do szkół. W roku szkolnym 2019/2020 dowożonych do szkoły
jest 110 na 121 uczniów Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.

4.Wykorzystanie budynku po szkole.
W dzisiejszym budynku Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie po wykonaniu prac adaptacyjno-remontowych powstanie przedszkole, do którego przeniesione zostanie Przedszkole w Będzinie. Przedszkole dla 100 – 125 dzieci posiadałoby sale zajęć umożliwiające pobyt 25 osobowym grupom dzieci, gabinety terapeutyczne, zaplecze kuchenne i socjalne. W ten sposób odciążone zostałoby Przedszkole ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach. Możliwe będzie również utworzenie żłobka dla 30 dzieci. Powstawanie placówek świadczących kompleksowe usługi opieki nad dziećmi zachęca młodych ludzi do podjęcia aktywności zawodowej i osiedlania się na terenie danej gminy. Na złe warunki pobytu dzieci w Przedszkolu w Będzinie od lat narzekają pracownicy przedszkola i rodzice (pisma do Wójta Gminy Będzino z dnia 10.05.2016 r. i 14.01.2020 r.), a wykonane dotychczas prace
remontowe nie przyniosły zadowalających efektów. Koszt adaptacji budynku szkoły na przedszkole wyniesie około 1 200 000 zł. W związku z tym, iż możliwe jest pozyskanie do 85 % tej kwoty ze środków zewnętrznych (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Działanie 8.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych)), wydatki poniesione na ten cel z budżetu gminy wyniosą ok 200 000 zł.

5.Demografia
Na potrzebę zmiany sieci szkół wskazują również prognozy demograficzne na lata 2020-2040. Wskazują one na 7,8% depopulację tego rejonu województwa zachodniopomorskiego i zbyt niski, bo 1,332 współczynnik dzietności przy 1,69 niezbędnym do utrzymania obecnej liczby dzieci w szkołach (źródło: ,,Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny 2019, Nr 6. Piotr Szukalski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego).
Liczba dzieci i młodzieży zameldowanych w Gminie Będzino – stan na 13.01.2020 r. (źródło: USC w Będzinie):

[/av_textblock]