Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs na rok 2018 – piłka nożna i siatkowa/karate ”. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się z BIP w zakładce Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1152

opublikowano 1 grudnia 2017