Pamiętajmy o zbliżającym się terminie płatności I raty podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie płatności I raty :

– podatku od nieruchomości,

– podatku rolnego,

– podatku leśnego,

– łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 marca 2021 r.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać u inkasentów – sołtysów lub na rachunek bankowy Gminy Będzino: PBS o/ Będzino nr : 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001.

WAŻNE !

  1. Jeśli podatnik otrzymał decyzję wymiarową po 1 marca b.r. , to termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia otrzymania  decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
  2. Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych . W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.